אאא

דף כה

א.  ואלו הן הפסולין לעדות, ואימתי חזרתן 1. משחק בקוביא בפיספסין, וחזרתו שישברם ולא ישחק אפילו בחנם. 2. מלוה בריבית, וחזרתו שיקרע את שטרו ולא ילוה אפילו לגוי. 3. וכן לווה בריבית. 4. מפריחי יונים, וחזרתו שישבור את כליו ולא יעשה אפילו במדבר. 5. סוחרי פירות שביעית, וחזרתו שיבדל בשביעית אחרת, ולר"נ שיודה וימסור את רווחיו לעניים. 6. טבח שיצאה טריפה מתחת ידו, ותקנתו להו"א שינוול את עצמו, ולמסקנא שיוותר בדבר חשוב בהשבת אבידה או בהוצאת טריפה משלו. 7. הוסיפו גזלני מציאת חש"ו, ובתחילה סברי דלא שכיחא או דהוי רק דרכי שלום. ובגזלן דרבנן בעינן הכרזה בב"ד. 8. חמסנין, בתחילה לא מנאום כיון דיהבי דמי, ובסוף ראו דחטפי. 9. רועי בהמה בין גסה ובין דקה, בתחילה סברו דהוי באקראי ובסוף ראו דמכווני. 10. מגדלי בהמה דקה בא"י. 11. גבאי מס המלך שנוטלים יותר מהנצרך, אבל בסתמא כשר כדאשכחן באבוה דרבי זירא. 12. וכן מוכסין. 13. דף כו. אוכלי דבר אחר, והיינו מקבל צדקה מגויים בפרהסיא כשיכול ליזון בצנעא. 14. החשוד על העריות פליגי אם נפסל, ולכו"ע פסול להעיד על היתר אישה לשוק. 15. גנב ניסן וגנב תשרי כשרים: ואיירי באריס, בדבר מועט, וכשנגמר מלאכתו. 16. קברנים שקברו מת ביו"ט ראשון פליגי אם נפסלו בכך לעדות או לא, מכיון שלפי דעתם קיימו מצוה.

ב.  המשחק בקוביא פליגי אי פסולו משום אסמכתא, או כיון שאין עסוקין בישובו של עולם. והשמועות 1. ר"י דמכשיר כשיש להם אומנות אחרת ש"מ משום ישובו של עולם, ומייתי דרבנן פליגי עליה דר"י, וסובר דר"י בא לחלוק בין כשאומר במה ובין כשאומר אימתי. 2. בברייתא דפסלינן אף כשיש לו אומנות אחרת וש"מ משום אסמכתא, ההיא ר"י משום ר"ט דסובר דאסמכתא לא חלה כלל, וכן לגבי קבלת נזירות בספק סובר דלא חלה כלל.

ג.   מפריחי יונים, פליגי אי הוי תחרות מי יקדם או שמלמד את יונתו לצוד יונים. ומייתי 1. לא סבר כאידך, דסברי צידה הוא דרכי שלום בעלמא, ואם תקדמך כבר נאמר משחק בקוביא, ולאידך צריכי תולה בדעת עצמו דקים ליה בנפשיה ותולה בדעת יונו דתליא בנקשא. 2. ברייתא דשייכא אף בבהמה, למ"ד דהוי צידה איירי בשור הבר המלומד לצוד, וכמ"ד דשור הבר מין בהמה.

שאלות לחזרה ושינון

א. אלו הן פסולי העדות שבמשנה ובגמרא, ואימתי חזרתן (16)

ב. המחלוקת מדוע נפסל המשחק בקוביא, השמועות וכמאן אתי (2)

ג. המחלוקת מהו מפריחי יונים, והשמועות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com