אאא

המאבק על כשרותו של עוף הבראקל: השבוע התקיימה אסיפת רבנים בבית ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך אודות כשרותו של "עוף הבראקל" - שכפי שדווח בהרחבה ב"כיכר השבת", לאחרונה התעורר פולמוס הלכתי אודות כשרותו ואם קיימת מסורת על טהרתו.

הרבנים הביאו את העוף על שולחנו של הגר"מ שטרנבוך , ובמקום הוצגו עדויות של מספר שוחטים ומומחים.

כפי שסוקר ב"כיכר השבת", הראב"ד חקר ודרש היטב את פרטי המציאות אם יש מסורת על עוף זה שהיו אוכלים אותו בחזקת טהור, וכפי הגדרים המבוארים בהלכה מה נחשב למסורת, כגון: אם כל בני המדינה היו אוכלים אותו או שרק השוחטים היו שוחטים אותו לבקשת אותם שביקשו לשוחטו, אך עדיין לא נאכל כדבר פשוט בכל המדינה, וכן אם עוף זה היה נאכל במדינה חשובה שיש בה תלמידי חכמים, וכן אם עוף זה הוחזק אצלם במסורת מאבותיהם, וכן נידונו שאלות נוספות בצדדי ההלכה בעניין.

בסיום האסיפה הורה הגר"מ שטרנבוך שבמצב הנוכחי, אין לנו מסורת ברורה להכשיר את העוף, ולכן לעת עתה אסור לאוכלו וכמבואר בשו"ת דברי חיים (יו"ד ח"ב סי' מ"ה) שבלא מסורת ברורה דינו כעוף טמא.

מנגד, סייג ראב"ד 'העדה החרדית' את דבריו והבהיר כי ייתכן וההחלטה תשתנה בהמשך כך שהיא תכשיר את העוף השנוי במחלוקת. הגר"מ שטרנבוך הדגיש, שאם בהמשך יתקבלו עדויות המוכיחות כי עוף זה פשט במדינה שלמה וכל בני המדינה היו אוכלים אותו, אז הבשר אכן כשר, אבל עכשיו שעדיין אין מסורת עליו, דינו כעוף טמא.

לאחר נעילת האסיפה שלח הגר"מ שטרנבוך עסקנים לחפש ולתור אחר הוכחות ועדויות, ולבדוק אם בדור העבר היו מקומות שבהם פשט המנהג אצל כל בני המדינה לאוכלו כדבר פשוט, ובאם יימצאו עדויות על קיומו של מסורת [המתאימה לכללי ההלכה בגדרי מסורת], ידון בשנית על קבלת עדות להכשיר את העוף.