אאא

דף כו

א.  לר"ש בתחילה היו קורין אותן אוספי שביעית, ומשרבו האנסין חזרו לקרותן סוחרי שביעית, מאי קאמר 1. להו"א בתחילה אמרו אוספין כשרים וסוחרין פסולים, ומשרבו נותני מעות לעניים שיאספו עבורם פסלו את האוספים, ודחי א"כ נימא משרבו התגרין. 2. למסקנא בתחילה פסלו בין סוחרים ובין אוספין, וכשהוצרכו לשלם ארנונא והתירו שביעית דרבנן אמרו שאוספין כשרים וסוחרים פסולין.

ב.  דברי ר"ל עם מעברי השנה 1. על כהן שזמר כרם בשביעית, אמרו לו יתכן שצריך עבור עקל בית הבד. 2. על כהן שחרש א"ל יתכן שהוא רק שכיר, וכהני חשידי על שביעית. 3. ר"ל הסתפק האם בנ"א החשודין על השביעית כשרים לעבר את השנה, דיש לומר שכשרים דלא גרעי משלשה רועי בקר דרבנן סמכו על חשבונם, ודחי דהכא הוי קשר רשעים ואינו מן המנין, וא"ר יוחנן דא עקא.

ג.   הפסוקים בשבנא 1. כי הנה הרשעים ידרכון קשת, ששלח בחץ פתקא לסנחריב שבנא וסיעתו השלימו. 2. לא תאמרו קשר, חזקיהו פחד שדעת ה' תנטה אחריו משום רובא, דשבנא דרש בי"ג רבוותא וחזקיהו רק בי"א, וא"ל הנביא קשר רשעים אינו מן המנין. 3. מה לך פה כי חצבת לך פה קבר, בקברי בית דוד. 4. טלטלה גבר, דטלטולו קשה משל אשה. 5. עטך עטֹה, שפרחה בו צרעת. 6. צנף יצנפך וכו' קלון בית אדוניך, שנהפך כבודו לקלון כיון שבקש את קלון אדוניו. 7. סופו היה שיצא לבדו וגבריאל סגר את הדלת בעדו ואמר שסיעתו חזרו בהם, ותלאוהו בזנבות סוסיהם. 8. היה בעל הנאה, בגז"ש סוכן מאבישג. 9. כי השתות יהרסון צדיק מה פעל, קאי על חזקיהו, ביהמ"ק, או מחשבות שבנא.

ד.   מדוע התורה נקראת תושיה 1. שהיא מתשת כחו של אדם. 2. שנתנה בחשאי מפני השטן. 3. דברים של תהו שהעולם משותת עליהם. ולא תעשינה ידיהם תושיה היינו ד"ת, שמחשבה מועלת להשביתה אם לא עסוקין בה לשמה.

שאלות לחזרה ושינון

א. לר"ש בתחילה היו קורין אותם אוספי שביעית, מאי קאמר ומי נפסל (2)

ב. דברי ריש לקיש עם מעברי השנה שבגלל זה חשדם על השביעית (3)

ג. ביאור הפסוקים שנאמרו בשבנא (9)

ד. מדוע התורה נקראה תושיה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com