אאא

דף ל

א.  עדות על מעות טמונים שהן של פלוני או של מע"ש 1. אדם שבא להעיד על מעות שבידו ליטלן כגון בשדה דבריו קיימין, ואם לאו לא אמר כלום. 2. כשאמר לעדים, אם נראה שמוסר צוואה דבריו קיימין, ואם כמערים לא אמר כלום. 3. מי שמחפש את המעות שהטמין אביו ובא אליו שר החלומות ואמר לו היכן הם והוסיף שהם של מע"ש. אמרו על כך דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.

ב.  כתיבת פסק הדין: לרב יוחנן כותבין זכאי, לר"ל פלוני ופלוני מזכין, ולר"א מדבריהם נזדכה פלוני. ואיכא בינייהו 1. אם השנים טעו, האם גם הדיין השלישי מצטרף לשלם, ודחי הרי הדיין ההוא סבר שטועין. 2. האם דיינים שטעו משלמים גם את חלק הדיין השלישי, ודחי שיאמרו הלא בלעדי השלישי ליכא פסק דין. 3. למסקנא פליגי בלא תלך רכיל בעמך, לר"י חיישינן, לר"ל א"א לכתוב זכאי משום מיחזי כשיקרא, ור"א סובר כתרוייהו להכי מצריך לכתוב מדבריהם.

ג.   בגמר הדבר מכניסין אותן, על מי איירי 1. על בעלי הדינים, וקשיא הרי התם קיימי. 2. אתי להכנסת העדים כדי שיעידו יחד, קשיא א"כ אתי דלא כרבי נתן דמכשיר קבלת עדות בנפרד. 3. למסקנא בבעלי דינים, וכר' נחמיה דאמר שבשעת המשא ומתן מוציאין אותן לחוץ.

ד.   דין צירוף עדים כאחד ומ"ט 1. כשראו בנפרד את העדות מחלוקת, והטעם מסברא דכ"א מעיד על מנה אחר או דאכתי מעידים על מנה בעלמא. או מקרא שהפסוק עֵד דאתי לשנים ש"מ שיראו כאחד, ולאידך או ראה או ידע מ"מ. 2. מחלוקת בהגדת עדות בב"ד בנפרד פליגי בסברא דעד אחד קאתי רק לשבועה, ולאידך אף שני עדים לא מיעידים ביחד. ואבע"א פליגי בקרא אם מקישים הגדה לראיה דכמו דבעינן שיראו יחד כך צריך שיעידו ביחד או לא.

ה.  לר"י בן קרחה מקבלים עדות אף שהעדים לא ראו כאחד, והשמועות 1. לכו"ע א"צ שיראו כאחד בעדות מומי בכור. 2. וכן גבי ראיית שתי שערות בבן ובבת, אם כל עד ראה באותו הזמן שתי שערות במקום אחר בגוף. 3. בקרקעות איכא פלוגתא, האם חכמים מודים לריב"ק, או שנחלקו אך הלכתא כריב"ק. 4. במטלטלין כגון ממון פליגי אמוראי אי הלכתא כריב"ק או כרבנן, גבי עד שראה הלואה או הודאה ביום ראשון אי מצטרף לעד המעיד שביום שני ראה הלואה. 5. בעדות המכחשת, כדלקמן.

שאלות לחזרה ושינון

א. עדות למי שייכים מעות טמונים (3)

ב. המחלוקת כיצד כותבים את פסק הדין, ומאי איכא בינייהו (3)

ג. על מי איירי המשנה שמכניסין (3)

ד. המחלוקת בצירוף עדים כאחד בראיה ובהגדה, ומאי טעמייהו (2)

ה. השמועות לר"י בן קרחה דמקבלים עדים שלא ראו את הדבר כאחד (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com