אאא

עיריית בני ברק פנתה בימים אלו להנהלת חברת 'נת"ע' שמקימה את הרכבת הקלה בגוש גן ואל חברת 'דניה סיבוס' שמבצעת בפועל את ההקמה עבור נת"ע, לדאוג לקיום ההסכם שנחתם בין הממשלה לבין העירייה שלא לבצע בשבתות ובמועדי ישראל כל פעילות להקמת הרכבת הקלה במקרקעי האתר.

במכתבו של עו"ד יהודה ליבוביץ היועץ המשפטי של העירייה, הוא מצטט את סעיף 13 להסכם בין הממשלה לבין העירייה, לפיו "הרכבת הקלה לא תפעל ולא תבצע פעילות במקרקעי הרשות בשבתות ובמועדי ישראל, והמדינה כצד לחוזה הזיכיון לא תאפשר ביצוע עבודות להקמת הרכבת הקלה במקרקעי האתר בשבתות ובמועדי ישראל".

עוד כתב היועהמ"ש ליהודה ברון מנכ"ל נת"ע ולמהנדס מיקי פז מחברת דניה סיבוס, עם העתקים לראש העירייה חנוך זייברט - שגם נפגש עם נציגי החברה לביצוע ההסכם - ולחנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח של העירייה ואיש הקשר הקבוע עם החברה, כי גם "העירייה סמוכה ובטוחה שהחברות נת"ע ודניה סיבוס תקפדנה על הוראות ההסכם, וביותר בנושא מהותי ועקרוני זה, ולא תבוצענה כל עבודות להקמת הרכבת הקלה במקרקעי הרשות בשבתות ובמועדי ישראל". לצורך זה, מבקשת העירייה, לתאם דרכי פיקוח והשגחה לביצוע ההסכם מול האגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה הוסיף, כי העירייה בטוחה שהחברות תעמודנה בכל פרטי וסעיפי ההסכם לגבי שבתות ובמעדי ישראל, אך יחד עם זאת המחלקה המשפטית של העירייה הבהירה, כי במידה וחלילה יתברר שתנאי ההסכם אינם ממומשים, היא תיאלץ לפעול למימוש קיום הוראות ההסכם בהתאם לכל דין, ובשל חשיבות הנושא ועקרונותיו היא מבקשת לקבל בהקדם את תשובת החברות - לא יאוחר מחמישה ימים מקבלת מכתבה זה של העירייה.