אאא

דף לג

א.  ההלכות שנאמרו בדיינים שטעו, ויישוב הסתירות 1. טעה מה שעשה עשוי וישלם מביתו, איירי באינו מומחה, או בנשא ונתן ביד. 2. במשנה דמחזירין דיני ממונות לזכות ולחובה, מוקמינן במומחה וכשיש גדול ממנו, או במומחה שטעה בדבר משנה, או בדיין רגיל שלא נטל ונתן בידו. 3. מומחה לב"ד שטעה פטור מלשלם, איירי שאין גדול הימנו בחכמה ובמנין או שטעה בשיקול הדעת.

ב.  המקרים שנטל ונתן ביד 1. חייב את הזכאי, שנטל מהזכאי והביא לחייב. 2. זיכה את החייב, בכך שפסק פטור אתה, וקשיא מהמשנה דמחזירין בדיני ממונות לחובה, ולמסקנא כגון שהיה משכון ביד התובע ונטלו הדיין ממנו. 3. טימא את הטהור, שנתן שרץ ע"ג הפירות. 4. טיהר את הטמא, שעירב את הפרי הטמא בין פירותיו הטהורין.

ג.   דיני ההחזרה לב"ד ומנין 1. יצא חייב בנפשות ואחד מלמד עליו זכות חוזר, שנאמר נקי אל תהרג. 2. יצא זכאי בנפשות ואחד מלמד עליו חובה אין מחזירין, שנאמר צדיק אל תהרג. 3. במסית אם יצא חייב אין מחזירין וביצא זכאי מחזירין, שנאמר לא תחמול ולא תכסה עליו, או כי הרג תהרגנו. 4. חייבי גלויות הוו כדיני נפשות, בגז"ש רוצח. 5. וכן חייבי מלקות, בגז"ש רשע. 6. טעה בדבר שהצדוקים מודים בו, חוזר לחובה אף בנפשות.

ד.   עד בעדות נפשות הרוצה ללמוד זכות, לרבי יוסי בר"י עונה ולחכמים לא. והשמועות 1. הכל מלמדין זכות, אי הכוונה לרבות עדים אתיא כר"י, ודחי דאיירי באחד מן התלמידים וככו"ע. 2. קרא עד לא יענה בנפש למות, לר"י לומר דעונה לזכות, ולחכמים עד לא יענה אתי דעד לא עונה כלל, ולמות אתי לאחד מן התלמידים.

שאלות לחזרה ושינון

א. ההלכות שנאמרו בדיינים שטעו, ויישוב הסתירות (3)

ב. מעשי הדיין שעליו לשלם מביתו (4)

ג. דיני ההחזרה לב"ד ומנין (6)

ד. המחלוקת בדין עד בנפשות הרוצה ללמד זכות, והשמועות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com