אאא

דף לח

א.  גימטריות 1. יין וסוד הם שבעים, שנכנס יין ויצא סוד. 2. ונושנתם גימטריא תתנ"ב, וה' עשה עמנו צדקה שהגלם שנתיים קודם לכן, וכן עשה צדקה בכך שהקדים את גלות יכניה לגלות צדקיהו.

ב.  השמועות באדם הראשון 1. אדם נברא יחידי, כדלעיל. 2. כולם נטבעו בחותמו של אדה"ר, אבל פרצופיהן שונים כדי שלא יגזלו איש מרעהו בזרוע. 3. בנ"א שונים זה מזה בקול ומראה משום ערוה, בדעתם מפני הגזלנים. 4. אדם נברא בע"ש: שלא יאמרו שהיה שותף לקב"ה, ושלא תזוח דעתו מכיון שהרי יתוש קדמו, ושיכנס מיד לשבת או לסעודה. 5. לר"מ עפרו של אדה"ר הוצבר מכל העולם, ומייתי: שגופו מבבל, ראשו מא"י, איבריו משאר ארצות, ועגבותיו מאקרא דאגמא. 6. מהלך י"ב השעות של היום הששי, כדלקמן. 7. ה' שאל את המלאכים האם לברוא את האדם, שתי כתות אמרו אל יברא ונשרפו והשלישית הסכימה, ובדור המבול ה' אמר להם עד זקנה אני הוא. 8. אדה"ר היה מסוף העולם ועד סופו, שזה כמו מן הארץ ועד לרקיע, וכשסרח וחטא ה' הניח ידו עליו ומיעטו. 9. אדה"ר דיבר בארמית, שה' הראה לו דור דור ודורשיו, וכשראה את ר"ע אמר ולי מה יקרו רעיך אל. 10. היה מין, שנאמר איכה וזהו לאן נטה לבך. 11. היה מושך בערלתו, שנאמר והמה כאדם עברו ברית. 12. היה כופר בעיקר, בגז"ש ברית מעובדי ע"ז.

ג.   מהלך השעות ביום הששי של הבריאה 1. הוצבר עפרו. 2. נעשה גולם. 3. נמתחו אבריו. 4. נזרקה בו נשמה. 5. עמד על רגליו. 6. קרא שמות. 7. נזדווגה לו חוה. 8. עלו למיטה שנים וירדו ארבעה. 9. נצטוה שלא לאכול מעץ הדעת. 10. סרח. 11. נידון. 12. נטרד מגן עדן, שנאמר אדם ביקר בל ילין.

ד.   המקומות במקרא שפקרו בהם המינים, וכיצד תשובתן בצידן 1. נעשה אדם בצלמנו, ויברא אלקים את האדם בצלמו. 2. הבה נרדה ונבלה, וירד ה' לראות. 3. נגלו אליו האלקים, לקל העונה אותי. 4. אלוקים קרובים אליו, בכל קראנו אליו. 5. אשר הלכו אלוקים, לפדות לו לעם. וכולם בגלל שה' נמלך בפמליא של מעלה. 6. כרסוון רמִיו והינו שנים, עתיק יומין יתיב. והצורך בשני כסאות: לה' ולדוד, לדין ולצדקה, לכסא ולשרפרף.

שאלות לחזרה ושינון

א. הדברים שנרמזו בגימטריאות (2)

ב. השמועות באדם הראשון (12)

ג. מה אירע בכל שעה משעות היום הששי של הבריאה (12)

ד. מהיכן פקרו המינים, והתשובה שבצידן (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com