אאא

דף מג

א.    הדברים שמביאים ליוצא להריגה, ומשל מי מביאים 1. אבן שנסקל בה באה משל צבור, כיון שלא אומרים לאדם להרוג את עצמו משלו. 2. וכן עץ שנתלה בו. 3. סייף שנהרג בו. 4. סודר שנחנק בו. 5. סודר שמניפין בו בעי משל מי, כיון שעשוי להצלתו או שזה חובה על הב"ד. 6. וכן הסוס שרץ ומעמידן. 7. קורט של לבונה בכוס של יין שמשקין את היוצא ליהרג כדי שתטרף דעתו בא משל צבור, מזה שנאמר תנו שכר לאובד.

ב.    ראיות ההבל שהביאו תלמידי אותו האיש מהפסוקים ודחייתם 1. מתאי, מתי אבוא ואראה, ודחוהו מתי ימות ואבד שמו. 2. נקאי, נקי וצדיק אל תהרוג, במסתרים יהרוג נקי. 3. נצר, ונצר משרשיו יפרה, השלכת כנצר נתעב. 4. בוני, בני בכורי ישראל, הנה אנכי הורג את בנך בכורך. 5. תודה, מזמור לתודה, זובח תודה יכבדנני.

ג.     שמועות ריב"ל 1. הזובח יצרו ומתודה עליו כאילו כיבדו לקב"ה בשני העולמים, שנאמר זובח תודה יכבדנני. 2. מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנות שנאמר זבחי אלקים רוח נשברה, וכן אין תפלתו נמאסת.

שאלות לחזרה ושינון

א. הדברים שנצרכים ליוצא להריגה, ומשל מי הן באין (7)

ב. שמות תלמידי אותו האיש, ראיות ההבל שהביאו מהפסוקים וכיצד דחאום החכמים (5)

ג. היכן אמרינן כאילו (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com