אאא

דף מד

א.    הפסוקים בעכן ויהושע 1. בני שים נא כבוד לשון בקשה, שבקש מעכן שלא יטיל לעז על הגורלות שעתידה א"י להתחלק על פיהם. 2. תן תודה, יהושע שיחדו במלים שיחשוב שיודה ויפטר. 3. וכזאת וכזאת עשיתי, שמעל בעוד חרמים, בשלשה וי"א בחמשה. 4. עד השתא לא נענשו, כמ"ד שאחר שעברו את הירדן ענש על הנסתרות, ולמ"ד שנענשו רק על הנגלות הכא ידעו אשתו ובניו. 5. חטא ישראל, אע"פ שחטא ישראל הוא. 6. נאמר חמשה פעמים גם, שעבר על חמשה חומשי תורה. 7. היה מושך בערלתו, בגז"ש ברית, וקמ"ל דפקר אף במצוות שבגופו. 8. בגז"ש נבלה ילפינן שבעל נערה המאורסה, או שדינו בסקילה כנערה. 9. יהושע נטל את בניו ובנותיו של עכן לרדותן, כמו שהיה במעמד כל ישראל כדי לרדותן. 10. שרפו באש מה שראוי לשריפה, וסקלו באבנים את הראוי לסקילה. 11. אדרת שנער, פליגי אי הויא איצטלא דמילתא או סרבלא הצבוע בצָריף. 12. ויציקום לפני ה', שחבטן לפני המקום. 13. כתוב שנהרגו בעי כשלשים וששה איש, פליגי אי ל"ו ממש או יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדרין. 14. עשיר יענה עזות זה יהושע, להו"א בכך שחבטן לפני המקום או שאמר ולמה העברת העביר את הירדן, ולמסקנא ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן. 15. ה' אמר ליהושע קום לך, פליגי אי היה טענה על יהושע שהקים את האבנים במרחק ששים מיל, או על כך שהחרים את יריחו ובכך גרם למכשול ולכן בעי ה' אמר לו שיבזזו את שללה. 16. יהושע שהשתחוה ידע שזה מלאך, מזה שאמר לו אני שר צבא ה' ושד לא מוציא שם שמים לבטלה. 17. הטענה היתה על ביטול תמיד של בין הערבים וביטול תורה, וסיבת בואו היתה על התורה שנאמר עתה, ש"מ שגדול ת"ת יותר מהקרבת תמידין. 18. וילן יהושע וכו' בתוך העמק, שלן בעומקה של הלכה. 19. הפסוק היערוך שוּעך לא בצר אתי להתחזקות בתפילה: לר"א להקדמת תפילה לצרה כמו של אברהם בעי, לר"ל לומר שיתאמץ בתפילה, ולר"י לבקשת רחמים. 20. הוידוי של עכן כיפר לו, שנאמר יעכרך ה' ביום הזה ולא לעוה"ב, וכן ובני זרח זמרי וכו' כולם חמשה והינו לעוה"ב. 21. נתכנה זמרי על שעשה ניאוף כזמרי, ועכן על שגלגל עוונות ישראל כעכנא.

ב.    כינויי גבריאל המלאך 1. פיסקון, שפוסק דברים כלפי מעלה, כדאשכחן שאמר ריבך ריב את רעך. 2. איטמון, שאוטם עוונות ישראל. 3. סיגרון, כיון שסוגר שוב אינו פותח.

שאלות לחזרה ושינון

א. הפסוקים בעכן ויהושע (21)

ב. מהם כינויי גבריאל המלאך ומדוע (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com