אאא

בשבוע שעבר, במקביל לפרסום דו"חות הרבעון השני, הכריזה בזק על חלוקת דיבידנד של 708 מיליון שקל. ברוב החברות הציבוריות ההחלטה על חלוקת דיבידנד, היקפו ומועדו נתונה בידי הדירקטוריון. המקרה של בזק שונה. הדירקטוריון רק ממליץ על חלוקה, ואילו האסיפה הכללית של בעלי המניות היא שמאשרת את חלוקתו.

לפיכך זימנה בזק אסיפה כללית של בעלי המניות ל־18 בספטמבר. ביום פרסום הזימון לאסיפה שלחו לחברה עוה"ד שחר בן מאיר ויצחק אבירם, המייצגים את בעלי המניות המיעוט בבזק, מכתב ובו דרישה לקבלת מידע ומסמכים לפני כינוס האסיפה. במכתב צוין שהמידע והמסמכים שעמדו לרשות הדירקטוריון בגיבוש המלצתו לא הוצגו לבעלי המניות, שלפיכך אינם יכולים לקבל החלטה מושכלת בקשר לחלוקה. "יש חשש סביר כי ההחלטות בבזק מתקבלות לטובת בעל השליטה ולא לטובת החברה עצמה", נטען במכתב. עורכי הדין דורשים כי בזק תמסור בתוך שלושה ימים כל מסמך, מצגת, או חוות דעת שהוגשו לדירקטוריון ופרוטוקול מלא של ישיבות הדירקטוריון לקראת גיבוש ההמלצה.

על פי סעיף 131 בתקנון בזק, האסיפה הכללית רשאית להחליט על חלוקה לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון. נקבע כי "האסיפה רשאית להחליט כי החלוקה תבוצע, כולה או מקצתה, במזומנים או בחלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת".

בהמלצתו ציין הדירקטוריון כי החברה עומדת במבחנים הקבועים בחוק החברות — מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון — לאור תזרימי המזומנים הצפויים לה ומקורות המימון העומדים לרשותה.

המכתב הוא מהלך נוסף של הגברת המעורבות של בעלי מניות המיעוט בנעשה בבזק. מגמה זו התחילה בקביעת זהות הדירקטור החיצוני שמונה לאחרונה.