אאא

דף מז

א.    השמועות בקבורת רשע 1. אין קוברין רשע אצל צדיק, מזה שנביא השקר המת שעצמותיו נגעו בקבר אלישע קם לתחיה. 2. אין קוברין רשע בדבר חמור אצל רשע קל, לכן יש שתי בתי קברות לב"ד, והל"מ דסגי בתרי וא"צ ארבע.

ב.    נחלקו האם מת מתוך רשעו יש לו כפרה או לא, ומייתי 1. קדשי מזבח שבעיר הנדחת ימותו, לאביי משום דליכא להו כפרה ולרב יוסף משום הואיל ונדחו ידחו. וכן מצינו דין דחיה בהפריש קרבן והמיר דתו וקמ"ל דנדחה אף דבידו לחזור, או בנשתטה וקמ"ל דנדחה ואינו כישן. 2. כהן אסור להטמא לקרובו שפירש מדרכי צבור שנאמר בעמיו, ש"מ דליכא כפרה במיתה, ודחינן דהוי מת מתוך רשעו משא"כ נהרג. 3. הרוגי מלכות נקראו נבלת עבדיך ש"מ שהתכפרו במיתה, ודחי דנתכפרו משום שנהרגו שלא בדין, משא"כ הרוגי ב"ד לא מתכפרים. 4. הרוגי ב"ד אינם נקברים בקברות אבותם ש"מ דלא מתכפרי, ודחי דאחר מיתה וקבורה מתכפרים. ולא מתאבלים משום דבעינן עיכול בשר, או הואיל ונדחו בשעת סתימת הגולל ידחו אף לאחר מכן.

ג.     עפר קבר לא נאסר בהנאה דהוי קרקע עולם, לכן שמואל התיר לקיחת עפר מקברו של רב עבור רפואה. ומייתי 1. וישלך את עפרה של האשירה על קבר בני העם, דהוקש קבר לע"ז דבמחובר לא מיתסרא. 2. החוצב קבר לאביו ונקבר במקום אחר לא יקבר בו עולמית, ותירץ בקבר בנין. 3. קבר חדש מותר בהנאה, כנ"ל. 4. קבר הידוע אסור לפנות ואם פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה, כנ"ל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. השמועות היכן קוברים רשע (2)

ב. המחלוקת האם יש כפרה למי שמת מתוך רשעו, והשמועות (4)

ג. דין הנאה מעפר קבר, והשמועות (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com