אאא

דף נב

א.    מעשי ארבעת מיתות ב"ד 1. סקילה, בפרק נגמר הדין. 2. שריפה, משקעין אותו בזבל ופותחים את פיו ע"י כריכת סודר ולר"י בצבת, ומכניסים פתילה של אבָר וחומרת את בני מעיו, כדי שתהא שריפת נשמה וגוף קיים. ראב"צ העיד שראה ששרפו גם את הגוף, ודחוהו שראה בקטנותו או צדוקים. 3. הרג, לחכמים מתיזין את ראשו בסייף כדרך המלכות, ולר"י מניחים את ראשו בסדן וקוצץ בקופיץ משום בחוקותיהם לא תלכו, ולרבנן שרי משום דלא מינייהו ילפינן. 4. חנק, משקעין אותו בזבל ושנים מושכים אליהם סודר הכרוך סביב צוארו עד שנפשו יוצאת. העונשים הללו נוהגים אף בחו"ל, בזמן שסנהדרין בלשכת הגזית.

ב.    מנין דשריפת נשמה וגוף קיים זהו עונש שריפה 1. בגז"ש שריפה מעדת קרח, שנאמר החטאים האלה בנפשותם ש"מ שגופן קיים. ולאידך נשרפו ממש, וקאמר שנתחייבו שריפה על עסקי נפשותן. 2. בגז"ש שריפה מבני אהרן, שנאמר וימותו לפני ה'. ולאידך נשרפו ממש אלא שהתחיל מבפנים כעין מיתה ע"י חוטין של אש שנכנסו בחוטמן. 3. לא ילפינן שריפת גוף ממש מפרים הנשרפין, אף שהם מכשיר ולדורות, מיהו דומה טפי בכך דהוי אדם וחוטא ונטילת נשמה ואין בו פיגול. 4. לא ילפינן שריפה ממש מבני אהרן או עדת קרח למ"ד נשרפו ממש, משום ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה. ואיצטריך גז"ש, דאל"כ נימא דשריפת נשמה אינה נחשבת לשריפה ומשום ואהבת נצריך אש גדולה שתמית מהר.

ג.     מנלן דעונש רוצח בסייף בהתזת ראשו ובצורה שעושה המלכות 1. בהריגת עבדו נאמר נקם ינקם, וילפינן דהוא סייף בגז"ש שנאמר בקללות חרב נוקמת. 2. לא תוקעים חרב בבטנו, שנאמר בעיר הנדחת לפי חרב. 3. לא חותכו לשנים, דבעינן מיתה יפה. 4. ההורג בן חורין שנאמר בו יומת ענשו בסייף ולא בחנק, דא"א שדינו יהיה קל מההורג עבד. 5. למ"ד חנק חמור ילפינן דבסייף, שנאמר דם נקי בעגלה ערופה להקיש להדדי את שופכי הדמים שיהיו בסייף ומן הצואר, ואינו בקופיץ ומול העורף כמו בעגלה משום דבעינן מיתה יפה.

ד.    באשת איש נאמר מות יומת, ובעי מנין ידעינן שזהו חנק 1. לרבי יאשיה היכן שנאמרה מיתה סתם זוהי חנק כיון שהיא קלה וכרבנן, ומהל"מ ידעינן שיש מיתת חנק בתורה 2. רבי יונתן כר"ש דחנק חמור מסייף, אך בעינן מיתה שאינה עושה רושם וילפינן ממיתה בידי שמים. ואין לומר דזו שריפה, מזה שמחמירים על בת כהן שזינתה לענשה בשירפה ש"מ דאשת איש ישראל בחנק.

שאלות לחזרה ושינון

א. מעשי ארבע מיתות בית דין (4)

ב. מנין שעונש שריפה נעשה בשריפת נשמה וגוף קיים ולא בשריפה ממש (4)

ג. מנין שעונש רוצח הוא בהתזת ראשו בסייף (5)

ד. מנין שעונש מות יומת האומר באשת איש זהו חנק (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com