אאא

דף נו

א.    מהו מגדף ודינו 1. צריך שיברך שם בשם, שנאמר נוקב שם בנקבו שם יומת. 2. נוקב הוא לישנא דברוכי, שנאמר מה אקב או ויקב ויקלל. 3. לא אתי לאיסור תחיבת סכין בקלף שכתוב עליו שם השם, דבעינן שם בשם וליכא. 4. אינו נקיבת שני שמות בסכין בבת אחת, דהוי נוקב וחוזר ונוקב. 5. אינו נקיבת קלף שכתוב עליו שם השם בסכין שכתוב עליו שם ה', דבזה חורפיה דסכינא חותך. 6. אינו פירוש שם השם באותיות ומלשון נקבו בשמות ואזהרתו מאת ה' אלוקיך תירא, דבעינן שם בשם, וכן הוי אזהרת עשה. 7. לא בעינן שיפרש את השם ויקלל, דכתיב הוצא את המקלל ולא את הנוקב והמקלל.

ב.    דרשות הפסוקים במגדף 1. איש איש, לר"מ לרבות גוים שמוזהרין על ברכת השם בכנויין, ולחכמים דברה תורה כלשון בנ"א. 2. קרא ויצו ה' את האדם דמינה מחייבינן בני נח שבירכו את השם, אתי לשם המיוחד. 3. איש כי יקלל אלקיו, לר"מ לרבות חיוב מיתה לישראל גם על הכנויין, ולרבנן איכא בהו רק אזהרה. 4. כגר כאזרח דקאי על גוי: אליבא דרבנן לרבי מיישא לחייב גוי בכנויין, לר"י נפחא דפוטר בזה אתי לחייב אף כשלא בירך שם בשם, ולר"מ אתי לומר דענשו של הגוי בסייף ולא בסקילה בישראל.

ג.     המצוות שנצטוו בני נח 1. דינין. 2. ברכת השם. 3. ע"ז. 4. גלוי עריות. 5. שפיכות דמים. 6. גזל. 7. אבר מן החי. 8. לרחב"ג אף דם מן החי. 9. לרבי חידקא אף סירוס. 10. לר"ש אף כישוף. 11. לרבי יוסי על כל תשעת האיסורים האמורים בפרשת כישוף: מעביר בנו ובתו באש, קוסם קסמים, מעונן, מנחש, מכשף, חובר חבר, שואל אוב, ידעוני, ודורש אל המתים, דמזה שנענשו על כך הגויים שישבו בא"י שמעינן שהוזהרו. 12. לר"א אף כלאי הרבעת בהמה והרכבת אילן. ומפרשינן לכולהו לקמן.

ד.    דרשות פסוק ויצו ה' למצוות בני נח 1. ויצו אלו הדינים וילפינן שנאמר באברהם אשר יצוה לעשות צדקה ומשפט, ולר"י זהו ע"ז. והלימוד לר"י שנאמר הלך אחר צו או הדרך אשר צויתים, ונפ"מ בגוי שעשה ע"ז ולא עבדה. 2. ה' זו ברכת השם, שנאמר ונוקב שם ה'. 3. אלוקים זה ע"ז שנאמר לא יהיה לך אלהים אחרים, לר"י זה דינים שנאמר אלהים לא תקלל, ולריב"ב לברכת השם. 4. על האדם זה שפיכות דמים, שנאמר שופך דם האדם. 5. לאמר זה גלוי עריות, שנאמר לאמר הן ישלח. 6. מכל עץ הגן, ולא גזל. 7. אכל תאכל, ולא אבר מן החי משום שאינו עומד לאכילה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.    מקשינן כיון דישראל נצטוו במרה על הדינין ש"מ דאינו נוהג בבני נח, ומתרצינן דהוסיפו 1. עדה של כ"ג ועדים והתראה, וקשיא מהו לשון והוסיפו. 2. דיני קנסות, קשיא א"כ והוסיפו בדינין. 3. להושיב ב"ד בכל פלך ועיר, ודחי ה"נ נצטוו בני נח. 4. למסקנא אתיא כתנא דבי מנשה שסובר דדינים אינם ממצוות בני נח.

שאלות לחזרה ושינון

א. מהו המגדף, ודינו (7)

ב. דרשות הפסוקים במגדף (4)

ג. אילו שבע מצוות נצטוו בני נח (12)

ד. כיצד נדרש הפסוק ויצו ה' על שבע מצוות בני נח (7)

ה. מקשינן דישראל נצטוו על הדינים במרה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com