אאא

דף נט

א.    מצוות נוספות בבני נח 1. גוי ששבת אפילו ביום שני חייב מיתה משום יום ולילה לא ישבותו, ולא נמנה בנפרד משום דאיירי בשב ואל תעשה, ואף עשיית דינים הם איסור לעשות עוול. 2. גוי שעסק בתורה חייב מיתה, שנאמר תורה צוה לנו מורשה והוי גזל, או מאורסה והוי כנערה המאורסה דבסקילה, אבל שרי לעסוק במצוות דידיה. 3. לרחב"ג גוי אסור אף בדם מן החי, דקרינן דמו בנפשו לא תאכל, ולרבנן אתי להתיר שרצים. וכן הוזהרו על כך ישראל שנאמר כי הדם הוא הנפש, ולרבנן אתי לאסור דם הקזה שהנשמה יוצאה בו. 4. לר"ש נצטוו אף על הכישוף, דמזה שנסמך עונש מכשפה לשוכב עם בהמה שמעינן דנוהג איסור כישוף בכל מי שאסור בשכיבת בהמה. 5. לר"א אסורים בכלאים, שנאמר את חקותי תשמרו מה שחקקתי כבר. ונוהג בהם איסור הרבעת בהמה על אינה מינה וכן הרכבת שדה ואסור אף בחו"ל כמו בבהמה.

ב.    השמועות במצוות שנאמרו לבני נח ונשנו 1. מצוה שנאמרה לבני נח וחזרה ונשנית אזהרתה בסיני לזה ולזה נאמרה, ושמעינן לה מע"ז שנענשו עליה הגויים. 2. נאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני נאמרה רק לישראל וזהו גיד הנשה, דאין דבר שמותר לישראל ואסור לגוי. ויפת תאר דלישראל שרי ולא לגוי הוא משום דלאו בני כיבוש, ופחות משו"פ הטעם דלאו בני מחילה. 3. הא דמצינו דמילה נאמרה ונשנית, אתיא שדוחה את השבת. או משום שצווי מילה נאמר לאברהם ולילדיו וזרעו זהו רק בני יעקב, שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע. 4. מצות פריה ורביה שנאמרה ונשנית שובו לכם לאהליכם, חזרה משום דהוי דבר שנאסר במנין שצריך מנין אחר להתירו.

ג.     בשר לאכילה לא הותר לאדה"ר אלא הותר לבני נח, ומקשינן 1. ורדו בדגת הים, אתי למלאכה כדבעי הנהיג בעיזא ושיבוטא. 2. ובעוף השמים נמי אתי למלאכה, כגון הדש באוזין. 3. ובכל חיה, לרבות נחש שיכל להיות שמש טוב לאדם. 4. מלאכי השרת צלו בשר לאדה"ר, ותירץ בבשר היורד מן השמים, כדאמרינן דשרי באכילה משום שאין דבר טמא יורד מן השמים.

שאלות לחזרה ושינון

א. מצוות ועבירות נוספות שנצטוו בני נח (5)

ב. השמועות במצוות שנאמרו לבני נח וחזרו ונשנו (4)

ג. אמרינן דאכילת בשר שנאסרה לאדם הראשון הותרה לבני נח, והקושיות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com