אאא

דף סב

א.  זיבח קיטר ניסך והשתחוה לע"ז בהעלם אחד, חייב אחד לל"ק דרבי זכאי ורבי יוחנן דחהו. ומייתינן לגבי חילוק עבודות בע"ז 1. כמו המחלוקת לגבי שבת האם הבערה יצאה ללאו או לחלק, ה"נ בע"ז. 2. דחינן דבשבת ילפינן חילוק מלאכות מאחת מהנה: אחת מאחת שם משמעון, הנה מהנה אבות ותולדות, אחת שהיא הנה זדון שבת ושגגת מלאכות, הנה שהיא אחת שגגת שבת וזדון מלאכות. משא"כ ע"ז, לכן השתחואה לחלק יצאה. 3. מקשינן דחילוק מלאכות בע"ז נמי תיפוק מאחת מהנה: אחת לזביחת סימן אחד, הנה לאבות דזיבוח וקיטור ותולדות דשבר מקל, אחת שהיא הנה זדון ע"ז ושגגת עבודות, הנה שהיא אחת שגגת ע"ז וזדון מלאכות, והאופן בזה הוא מאהבה ויראה או באומר מותר. 4. למסקנא קרא מאחת מהנה לא קאי על ע"ז, משום דבע"ז ליכא חילוק בין משיח נשיא ויחיד משא"כ בשאר חטאות.

ב.  לל"ב רבי זכאי קאמר דאיכא חומר בשבת משאר מצוות שהעושה שתים בהעלם אחד חייב על כל אחת, ואיכא חומר בשאר מצוות דשוגג חייב, ור"י דחהו. ומפרשינן 1. עשה שתים דבשבת, אם היינו קצירה וטחינה הרי בשאר מצוות נמי חייב שתים כגון חלב ודם. 2. קצירה וקצירה וה"נ חלב וחלב, בתרוייהו חייב אחד, לכן א"ל רבי יוחנן לרבי זכאי פוק תני לברא. 3. מתרצינן דאיירי בשבת בקצירה וטחינה ובע"ז כה"ג חייב אחת כרבי אמי שסובר זיבח וקיטר בהעלם אחד חייב אחת. וקשיא מסיפא דאמרינן שגג בלא מתכוון חייב והמקרה באומר מותר, כיצד שייך למימר משא"כ בשבת דפטור לגמרי הרי דבהעלם זה וזה חייב לכה"פ אחת. 4. רישא איירי בע"ז וסיפא איירי במתעסק, דבשאר מצוות חייב משום דנהנה ובשבת פטור לגמרי דבעינן מלאכת מחשבת, ורבי יוחנן דחהו משום דבעי רישא וסיפא בחד טעמא.

ג.   הדיעות דליכא חילוק מלאכות בע"ז כשעשה בהעלם אחד 1. לל"ק דרבי זכאי זיבח קיטר ניסך והשתחוה חייב אחת, ורבי יוחנן דחהו. 2. לרבי אמי זיבח קיטר וניסך חייב אחת, ויליף מתעבדם שכולם כעבודה אחת. 3. לאביי ילפינן לחלק שנאמר בע"ז שלש פעמים לשון השתחואה, ואתו: לע"ז שדרכה בכבוד ועבדה שלא כדרכה בהשתחואה, ולהשתחואה לע"ז שדרכה בבזיון, ולחלק דחייב על כל אחת ואחת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. המחלוקת בזיבח וקיטר וניסך והשתחוה לע"ז בהעלם אחד, והשמועות לגבי חילוק מלאכות בשבת ובעבודה זרה (4)

ב. לל"ב רבי זכאי קאמר דאיכא חומר בשבת וחומר בשאר מצוות, כיצד מפרשינן את דבריו (4)

ג. השיטות בחילוק מלאכות בעבודה זרה בהעלם אחד (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com