אאא

דף סט

א.  דיני ביאת קטן בן תשע 1. לר"ח קטן ראוי להוליד ולרבה אינו ראוי, ורבה יליף מקרא אם אין לאיש גואל ש"מ דבגזל גר קטן א"צ לחוש שמא יש לו גואלים. 2. מרבינן ליה גבי ביאת שפחה חרופה שיש לו שכבת זרע ואינו מוליד וכתבואה שלא הביאה שליש, ויליף מכי יזיד איש שרק איש מזיד ומבשל ומזריע משא"כ בן תשע. 3. קטן שהערה באמו, ב"ש פוסלין אותה מן הכהונה וב"ה מכשירין, ופליגי מגיל שמונה עד תשע אי ילפינן מדורות הראשונים וביאתו ביאה או לא.

ב.  מנין שדורות הראשונים הולידו בני שמונה 1. בת שבע אם שלמה היתה בת אליעם בן אחיתופל, ואחיתופל מת בן ל"ג כשהיה שלמה נינו בן שבע, ש"מ ששלשתם ילדו לשמונה שנים ועוד שנתים לעיבורם. ודחי דהולידו בגיל תשע, אך בת שבע ילדה בגיל שש משום דאיתתא בריא ואף היה לה ולד לפני שלמה. 2. אברהם נשא את שרה שהיתה קטנה ממנו בעשר שנים והיא בתו של הרן שקטן ממנו בשנתים ש"מ שהוליד בגיל שמונה. ודחי דלמא אברהם היה קטן מהרן ונמנו בתורה דרך חכמתן, וכדאשכחן גבי סדרם של שם חם ויפת. 3. למסקנא מבצלאל בן אורי בן חור בן כלב, וכשנשלחו המרגלים היה כלב בן ארבעים ובצלאל נינו בן י"ד, ומזה שנולד נינו כשהיה בגיל כ"ו ש"מ ששלשתם ילדו בני שמונה.

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני ביאת קטן בן תשע שנים (3)

ב. מנין שבדורות הראשונים הולידו בגיל שמונה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com