אאא

דף ע

א.  אכילת בן סורר ומורה 1. חצי מנה בשר ולוג יין, ולרבי יוסי כפול. 2. צריך שיקחם בזול, שנאמר זולל. 3. צריך יין מזיג ולא מזיג ובשר בשיל ולא בשיל, אבל בחי לגמרי פטור. 4. פטור באכל בבשר מליח, בת"ב כשאינו כמו שלמים והכא אפילו בלינת לילה אחד. ובשותה יין מגתו בת"ב ג' ימים והכא בתוך ארבעים יום. 5. צריך שיהא בחבורה שכולה סריקין. 6. פטור אם אכל בחבורת מצוה. 7. בעיבור החדש, אף שנכנסים לה רק בפת וקטנית. 8. מעשר שני, אף דהוי כדרך אכילתו, 9. ובטהור מצטרף להשלים. 10. אכל בשר עוף פטור. 9. נבילות טריפות שקצים ורמשים, לא מצטרפי אף להשלים. 11. דבר מצוה, תנחומי אבלים. 12. דבר עבירה זהו תענית צבור, שנאמר איננו שומע בקולנו אבל שומע בקול המקום. 13. בעינן דוקא בשר ויין שנאמר אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו, ואם אכל דבילה קעילית או דבש וחלב פטור.

ב.  אגדתא דיין 1. תנו שכר לאובד, שיין נברא כדי לנחם אבלים ולתת שכר לרשעים. 2. אל תרא יין כי יתאדם, שגורם להאדים פני הרשעים בעוה"ז ולהלבין פניהם לעוה"ב, או שאחריתו דם. 3. תירוש, שאם זכה נעשה ראש ואם לא נעשה רש. 4. ישמח, זכה משמחו ואם לאו משממהו. 5. למי אוי למי אבוי למאחרים על היין, נדרש מרישיה שהיין מנחם, ומסיפיה שהיין גורם לאוי ולאבוי. 6. נאמרו י"ג ווין ביין נח: ויחל, ויטע, וישת, וישכר, ויתגל, ויבא, ויגד, ויקח, וישימו, וילכו, ויכסו, ויקץ, וידע. ופליגי אם כשנח השתכר חם סרסו או גם רבעו. 7. ה' אמר לנח שהיה עליו ללמוד מאדה"ר, וכמ"ד שעץ הדעת היה גפן שהיין שמביא יללה לאדם. ולר"י עץ הדעת חטה שמכניסה דעת בתינוק, ולר"נ תאנה מזה שבה נתקנו. 8. בת שבע יסרה את שלמה בנה על שנמשך אחר היין ואמרה לו מה ברי וכו' ולרוזנים אי שכר. 9. שלמה הודה לאמו, ואמר כי בער אנכי מנח איש האדמה, ולא בינת אדם הראשון לי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.אכילת בן סורר ומורה בכדי להתחייב ולהקרא בסו"מ (12)

ב.האגדות בשתית יין, ובאנשים גדולים שנכשלו ביין (9)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com