אאא

דף עז

א.  דין מצמצם, ברוצח חייב ובנזקין פליגי 1. רבינא מחייב, בק"ו מרוצח דלא מחייבינן בו שוגג כמזיד ואונס כרצון, ק"ו לנזקין. 2. לר"א בר רב פטור, שנאמר בהאי קרא רוצח הוא ואתי למעוטי נזקין.

ב.  השמועות בגורם מיתה 1. כפתו: מת ברעב, פטור. 2. בחמה או בצנה ומת חייב, ואם רק סוף חמה לבא פטור. 3. לפני ארי פטור. 5. לפני יתושין, רבא מחייב ורב אשי פוטר כיון שהם מתחלפים. 5. כפה עליו גיגית ופרע את המעזיבה מעליו מחלוקת, ומייתי דרבא פוטרו כשיטתו בכפתו ומת ברעב. 6. המכניס את חבירו לביתא דשישא, רבי זירא מחייב דווקא בהדליק לו נר, ומיהו י"ל שסובר בכופה גיגית דחייב, כיון שמיד בשעה שמכניסו מתחיל הבליה. 7. דחפו לבור ויש בו סולם וסלקו פטור, כיון שבשעה שדחהו יכול לעלות. 8. וכן בזרק חץ ותריס בידו ואח"כ ונלקח, משום שבשעת הזריקה כלו חיציו. 9. וכן בזרק חץ ואח"כ נתפזרו הסמנין שהיו בידו להתרפא, ובכדי לפטרו סגי שיהיו סמנין בשוק או אפילו שנזדמנו לו אח"כ.

ג.   דין הריגה ע"י כחו 1. זרק צרור בכותל וחזרה לאחוריה כגון המשחקין בכדור, חייב. 2. חיוב משחקין בכדור אף בהרגו במזיד, ולא חשיבא התראת ספק. 3. הרגו תוך ד"א פטור וחוץ לד"א חייב, מכיון שרוצה שילך טפי מד"א. 4. הכופת את חבירו והפנה עליו את מרוצת המים חייב בכח ראשון. 5. זרק צרור למעלה והלכה לצדדין והרגה חייב, דהוי כח כחוש.

ד.   הקושיות דמצינו חוזר לאחוריו ולא הוי כחו 1. מקדש מי חטאת ונפל הקידוש על הצד ואח"כ נפל לשוקת פסול, ותירץ בשותת. 2. מחט נתונה על חרס ואיכא ספק שמא היזה על החרס ומשם מיצה על המחט ההזאה פסולה, ותירץ דאתמר מצא וחיישינן דליכא כחו כלל. 

שאלות לחזרה ושינון

א. המחלוקת בדין מצמצם בנזיקין, ובמאי פליגי (2)

ב. השמועות בדין גרימת מיתה, מתי חייב ומתי פטור ומדוע (9)

ג. המקרים בהריגה ע"י כחו ודינם (5)

ד. היכן מצינו דבחזר לאחוריו לא חשיבא כחו, והתירוצים (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com