אאא

דף פ

א.  פרה שהמיתה וילדה, אמרינן דמשנגמר דינה ולדה מותר ואחר גמר דין אסור, וקשיא מברייתא דאסרינן ולד הנוגחת וולד הנרבעת. ומיישבינן 1. עיברה וילדה לפני שנגמר דינה מותר ואחר גמר דין אסור, וקשיא למ"ד זה וזה גורם מותר לישתרי אף לאחר גמר דין. 2. אסרינן אם עיברה קודם גמר דין וילדה אחר גמ"ד, משום דעובר ירך אמו.

ב.  דין חייבי מיתות שנתערבו 1. הנסקלין בנשרפין, לר"ש ידונו בסקילה אף דהוו מיעוטא כיון שסובר דשריפה חמורה, ולרבנן הם בשריפה משום דהוו רובא וכן דסברי שסקילה חמורה. 2. הנשרפין בנסקלין לר"ש בסקילה, להו"א משום דשריפה חמורה ולמסקנא משום דהוו רובא, ולרבנן בשריפה ואמרו לר"ש דפליגי עליה וסקילה חמורה. 3. ה"נ פליגי בנחנקין ונהרגין, דר"ש סובר חנק חמור ולרבנן סייף.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.דין ולד פרה שהרגה ואח"כ ילדה, הסתירה וכיצד מיישבינן (2)

ב.באיזו מיתה יש להמית חייבי מיתות שנתערבו אלו באלו לר"ש ולרבנן, ומאי טעמא (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com