אאא
 נטילת ארבעת המינים והושענות
 ברכת כהנים בכותל, הבוקר