אאא

דף פג

א.  הברייתא בחיובי מיתה בידי שמים בעבודת המקדש ומנין 1. האוכל את הטבל, בגז"ש חילול מתרומה. ותרוייהו שוין שהן: תרומה, נוהג בחו"ל, יש היתר, הפסוק יחללו לשון רבים, בפירות, ולא שייך בהו פיגול ונותר. ואין ללמוד בגז"ש מנותר אף ששוין שהם פסול אוכל ואין לו היתר במקוה, משום דאיכא דמיון טפי לתרומה וכן שוין בלשון יחללו. 2. כהן טמא שאכל תרומה טהורה, שנאמר ושמרו את משמרתי וכו' ומתו בו כי יחללוהו, אבל אם אכל תרומה טמאה פטור מכיון שהיא מחוללת ועומדת. 3. זר שאכל תרומה, שנאמר ומתו בו וכו' וכל זר לא יאכל קדש, ורב חולק וסובר דבמלקות משום דאיכא הפסק בפסוק. 4. זר ששימש, שנאמר והזר הקרב יומת. 5. טמא ששימש, שנאמר וינזרו ולא יחללו, ובגז"ש חילול מתרומה דשוין שהם פסול הגוף פסול תרומה יש היתר במקוה ולשון לא יחללו. ולא ילפינן בגז"ש מנותר אף דשוין שהם קודש בפנים ונוהג בפיגול ונותר, משום דלשון יחללו עדיפא. 6. טבול יום ששימש, שנאמר קדושים יהיו ולא יחללו ואתי לטבו"י באם אינו ענין, ויליף מתרומה בגז"ש חילול. 7. מחוסר בגדים שנאמר וחגרת אותם אבנט והיתה להם כהונה, וללא בגדיהם הוו כזר דענוש מיתה. 8. מחוסר כיפורים, שנאמר וכפר עליה הכהן וטהרה, מכלל שהיא טמאה וטמא ששימש במיתה. 9. שלא רחוץ ידים ורגלים, שנאמר ירחצו מים ולא ימותו. 10. שתויי יין, שנאמר יין ושכר אל תשת וכו' ולא תמותו. 11. פרועי ראש, שביחזקאל הוקשו פרועי ראש לשתויי יין דהוי במיתה.

ב.  האיסורים שנאמרו בעבודת המקדש ומנין 1. ערל, שנאמר ביחזקאל ערל בשר לא יבא אל מקדשי. 2. אונן, שנאמר בכה"ג ומן המקדש לא יצא ולא יחלל, ש"מ דשאר אונן מחלל. ואין ללמוד בגז"ש חילול דיהא במיתה כמו תרומה, משום דדבר שבא מהכלל אין דנים אותו בגז"ש. 3. יושב, שנאמר לעמוד לשרת. 4. בעל מום, לרבנן בלאו שנאמר ומתו בו למעט בעל מום, ולרבי במיתה ויליף גז"ש מטמא ששימש שנאמר אך אל הפרוכת לא יבא ולא יחלל. ודמיא לטמא דהוי פסול הגוף קודש בפנים פיגול ונותר, ולא ילפינן מנותר שאינו פסול הגוף. 5. הזיד במעילה, לרבנן בלאו שנאמר בו ולא במעילה, ולרבי במיתה דיליף מתרומה בגז"ש חטא.

ג.   זר ששימש במקדש נאמר והזר הקרב יומת, ופליגי מה ענשו 1. לרי"ש במיתה ביד"ש בגז"ש, מיתה מעדת קרח שנאמר כל הקרב ימות ודנים הדיוט מהדיוט. 2. לר"מ בסקילה בגז"ש יומת מנביא שהדיח, דדנים יומת מיומת, וסובר דנביא שהדיח ענשו סקילה. 3. לריב"נ בחנק וכן לחד תנא אליבא דר"ע, דיליף מנביא שהדיח וסבור כר"ש דענשו בחנק.

הדרן עלך פרק תשיעי!

 

שאלות לחזרה ושינון

 א. הברייתא בחיובי מיתה בידי שמים בעבודת בית המקדש ומנין (11)

ב. הלאוין שנאמרו לגבי חילול עבודת המקדש, ומנין (5)

ג.זר ששימש במקדש דבמיתה, המחלוקת באיזה מיתה וכיצד ילפינן (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com