אאא

 

פרק עשירי – הנחנקין

דף פד

  1. אלו הן הנחנקין: 1. המכה אביו ואמו. 2. גונב נפש מישראל. 3. זקן שהמרה על ב"ד. 4. נביא השקר. 5. המתנבא בשם ע"ז. 6. הבא על אשת איש, ממתי שנכנסה לרשות הבעל או שלוחיו. 7. זוממי בת כהן, שנאמר לעשות לאחיו ולא לאחותו. 8. בועל בת כהן, שנאמר היא מחללת.

  2. דיני מכה אביו ואמו ומנין 1. עונשו חנק, דסתם מות יומת זהו חנק. 2. סתם הכאה זוהי חבורה ולא מיתה, למ"ד חנק דמכה אביו קל מסייף דרוצח אתי שפיר, ומ"ד דחנק חמור יליף מהא דבהכאה שהיא במקום מיתה כתיב וימת. 3. החיוב רק בעשה חבורה, להו"א דהוקש מכה אדם למכה בהמה, ולמסקנא באם אינו ענין ממכה בהמה דכתיב בה נפש. 4. מכה הוריו לרפואה פטור, דהוקש מכה אדם למכה בהמה, ולחזקיה מואהבת לרעך כמוך. 5. האמוראים נזהרו שבנם לא יוציא להם קוץ שמא בשוגג יחבול אותם, דהוי שגגת חנק. ולא נזהרו בשאר בני אדם דהוי שגגת לאו, ובשבת דהוי מקלקל או מלאכה שאצל"ג.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. העבירות שענשן מיתת חנק (8)

ב.דיני המכה אביו ואמו ומנין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com