אאא

דף פה

א.  פליגי אי בן יכול להעשות שליח ב"ד להכות ולקלל את אביו, והספק האם שרי כיון דהוי כבוד שמים או לא, והשמועות 1. יליף אזהרה בק"ו דמי שמצוה להכותו יש מצוה שלא להכותו יותר מארבעים, ק"ו מי שאינו מצוה להכותו שאסור. להו"א איירי במקום מצוה שבנו אינו מצוה ואחר מצוה, ש"מ דאין בנו רשאי להעשות שליח ב"ד לאביו, ודחי דתרויהו איירי בין בבנו בין באחר, ואתי לאיסור להכות את רעהו שלא במקום מצוה. 2. היוצא ליהרג אם בנו הכהו או קללו חייב ואחר פטור, ובעי למימר דהחילוק משום דבנו אינו נעשה שליח ב"ד, ודחינן כדלקמן. 3. למסקנא בן אינו נעשה שליח ב"ד להכותו ולקללו, חוץ מאם אביו היה מסית משום שנאמר לא תחמול.

ב.  היוצא ליהרג והכוהו או קללוהו, בנו חייב ואחר פטור. וטעם החילוק 1. להו"א כשאינו רוצה לצאת, דבנו לא נעשה שליח ב"ד להוציאו ואחר נעשה. 2. כשאין מסרבין בו לצאת, וקשיא הרי חייבים אף על גברא קטילא כגון בייש ישן. 3. בהכאה שאין בה שו"פ דפטור מממון וחייב מלקות, ודחה דבנו חייב היינו מיתה כדינו א"כ ה"נ החיוב באחר היינו בדינו. 4. משום ונשיא בעמך לא תאור צריך שיעשה מעשה עמך והוקשה הכאה לקללה, וקשיא א"כ בנו נמי. 5. איירי כשעשה תשובה להכי בנו חייב, וקשה ה"נ אחר. 6. אחר פטור דבעינן מקוים שבעמך, ובנו חייב כי היכי דמחויב בקללה דלאחר מיתה.

ג.   דרשות הפסוקים במכה ומקלל אביו ואמו 1. איש איש, לרבי יאשיה לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, ולרבי יונתן דברה תורה כלשון בנ"א. 2. אשר יקלל את אביו ואת אמו, לרי"א משמע דווקא שניהן כאחד, ולר"י משמע אף כל אחד בנפרד. 3. אביו ואמו קלל, לרי"א לחייב מקלל אביו או אמו בנפרד, ולר"י לחייב מקלל לאחר מיתה, דא"א ללמדו ממכה משום שחיובו רק מחיים וגם על שלא בעמך. 4. ומקלל אביו ואמו מות יומת, לרי"א לרבות מקלל לאחר מיתה, ולר"י לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס. 5. בהכאה פליגי אי מקשינן לקללה לחייב דווקא בעמך, תנא דמתני' דלא מזה זאת במשנת זה חומר במכה מבמקלל ש"מ דאף בהכאה בעי דוקא מעמך, ומ"ד דמכה כותי חייב סובר לא מקשינן.

ד.   דיני אופן הגניבה והעימור להתחייב 1. הכניסו לרשותו להתעמר בו בפחות משו"פ, ת"ק פוטר ור"י מחייב. 2. בעי אי דרך עימור כשנסמך על ישן, תיקו. 3. וכן במכר אשה לעוברה והעמידה בפני הרוח, תיקו. 4. גנב ולא מכר פטור. 5. מכר והנגנב עדיין ברשותו פטור.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.המחלוקת האם בן נעשה שליח ב"ד להכות ולקלל את אביו, והשמועות (3)

ב. היוצא ליהרג והכהו או קיללו, בנו חייב ואחר פטור, טעם החילוק (6)

ג. דרשות הפסוקים בקללת אביו ואמו (5)

ד. החיוב בגניבה ועימור (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com