אאא

דף פז

א.  על אילו הלכות שהורה זקן ממרא מחייבינן 1. לר"מ על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, בגז"ש דבר מפר העלם דבר של צבור. 2. לר"י על דבר שעיקרו מד"ת ופירושו מדברי סופרים, דבעי תורה ויורוך. 3. לר"ש אפילו על דקדוק אחד מד"ס שנאמר אשר יגידו לך.

ב.  דרשות הפסוק באילו נושאים איירי המראת זקן ממרא 1. כי יפלא, במומחה ולא בתלמיד. 2. ממך, זה יועץ, שנחלק בעיבור השנה. 3. דבר, הלכה למשה מסיני. 4. למשפט, דין גז"ש. 5. בין דם לדם: דם נדה. 6. דם לידה. 7. דם זיבה. 8. בין דין לדין: דיני נפשות. 9. דיני ממונות. 10. דיני מכות. 11. בין נגע לנגע: נגעי אדם. 12. נגעי בתים. 13. נגעי בגדים. 14. דברי: חרמים. 15. ערכין. 16. הקדשות. 17. ריבות: השקאת סוטה. 18. עריפת עגלה. 19. טהרת מצורע. 20. בשעריך: לקט. 21. שכחה. 22. פאה. 23. וקמת, מב"ד. 24. ועלית, לביהמ"ק שגבוה מכל א"י, וכן א"י גבוהה מכל הארצות. 25. אל המקום, שהמקום גורם.

ג.   ביאור מחלוקת זקן ממרא לפי ר"מ דבעי שיורה בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת 1. יועץ, בעיבור השנה, שמאכיל חמץ בפסח. 2. הלכה למשה מסיני, ראתה בעשירי לזיבתה אי צריכה לשמור יום כנגד יום, דר"י בעי ור"ל לא. 3. דין גז"ש, בתו מאנוסתו דמרבינן אותה לאיסורא ולשריפה בגז"ש הנה וזימה. 4. דם נדה, בדם הירוק, דעקביא מטמא וחכמים מטהרין. 5. דם לידה, בשופעת מתוך ימי טומאה לטהרה או איפכא, דלרב מעין אחד הוא וללוי שתי מעיינות. 6. דם זיבה, קישתה שלשה ימים ושפתה מעת לעת חשיבא יולדת בזוב, ולר"י דוקא אם שפתה בסדר זה של לילה ויום. 7. דיני ממונות, בשנים שדנו, דלשמואל הוי דין ולר"א לא חל. 9. דיני נפשות, בנתכוון להרוג את זה והרג את זה, דלרבי משלם ממון ולחכמים במיתה. 9. דיני מכות בכמה, דלרבנן בשלשה ולרי"ש בכ"ג. 10. נגעי אדם, בספק אם קדמה הבהרת לשער לבן, לרבנן טמא ולר"י כהה דהיינו טהור. 11. נגעי בתים, דלר"א בר"ש צריך שיהא בקרן זוית ולרבנן א"צ. 12. נגעי בגדים, בפרח הנגע בכל הבגד, דר"י בן אבטולמוס מטהר כמו באדם ורבנן מטמאין. 13. ערכין, במעריך קטן פחות מבן חודש, דלר"מ נותן דמיו ולחכמים לא אמר כלום. 14. חרמים, סתם חרמים, דלריב"ב לבדק הבית ולחכמים לכהנים. 15. הקדש, בכמה צריכים לפדות מטלטלין, דלראב"י צריכים עשרה. 16. השקאת סוטה, דר"י מצריך שתי עדים שנסתרה ולר"א סגי באחד. 17. עריפת עגלה, מהיכן מודדין, דלר"א מטיבורו לר"ע מחוטמו ולראב"י מצוארו. 18. טהרת מצורע, כשאין לו בהן יד בהן רגל או אוזן, דלרבנן אין לו טהרה עולמית לר"א נותן על מקומו ולר"ש נותן בשמאל. 19. לקט, בשלשה דלפי ב"ה לבעה"ב ולב"ש לעני. 20. וכן שכחה. 21. פיאה, האם חל עליו חיוב בעשאה עיסה, דרי"ש מחייב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. מהם סוגי ההלכות שמומת עליהם זקן שהמרה את פי ב"ד (3)

ב. דרשות הפסוקים על אילו פרטים מדברת פרשת זקן ממרא (25)

ג. האופנים במחלוקת זקן ממרא והסנהדרין, לפי ר"מ המצריך שהמראת הזקן תהיה בדבר שזדונו בכרת ושגגתו בחטאת (21) 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com