אאא

פרק עשירי- חלק

דף צ

  1. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעוה"ב 1. האומר אין תחיית המתים מן התורה, משום מדה כנגד מדה. 2. האומר אין תורה מן השמים. 3. אפיקורוס. 4. לר"ע אף הקורא בספרים החיצונים של המינים. 5. הרוקק על המכה ואומר פסוק. 6. לאבא שאול אף ההוגה את השם באותיותיו, בגבולין ובלשון עגה. 7. שלשה מלכים, ירבעם ואחאב ובמנשה פליגי. 8. ארבע הדיוטות, בלעם דואג אחיתופל וגיחזי. נוספים, בדף צט אות ג העבירות הנלמדים מהפסוק הכרת תכרת (10) ובדף קח אות א, הדורות שאין להם חלק לעוה"ב (8)
  2. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעוה"ב 1. האומר אין תחיית המתים מן התורה, משום מדה כנגד מדה. 2. האומר אין תורה מן השמים. 3. אפיקורוס. 4. לר"ע אף הקורא בספרים החיצונים של המינים. 5. הרוקק על המכה ואומר פסוק. 6. לאבא שאול אף ההוגה את השם באותיותיו, בגבולין ובלשון עגה. 7. שלשה מלכים, ירבעם ואחאב ובמנשה פליגי. 8. ארבע הדיוטות, בלעם דואג אחיתופל וגיחזי. נוספים, בדף צט אות ג העבירות הנלמדים מהפסוק הכרת תכרת (10) ובדף קח אות א, הדורות שאין להם חלק לעוה"ב (8)
  3. דיני נתינת תרומה לכהן חבר ולא לע"ה 1. ונתתם לאהרן, כמו אהרן שהוא חבר. 2. וכן נאמר לתת מנת הכהנים למען יחֶזקו בתורת ה'. 3. הנותן תרומה לע"ה כאילו נותנה לפני הארי שספק דורס, כך ע"ה ספק אוכלו בטומאה. 4. וכן גורם לו מיתה, שנאמר ומתו בו כי יחללוהו. 5. ואף משיאו עוון אשמה.
  4. מנין לתחיית המתים והוכחות מהתורה 1. ונתתם תרומת ה' לאהרן הכהן. 2. ההוכחה מהתורה, הנך שוכב עם אבותיך וקם, ודחו המינים דלמא קאמר וקם וזנה, ועכ"פ יש הוכיח מזה שה' יודע את העתיד. 3. מהנביאים, יחיו מתיך הקיצו ורננו שוכני עפר, ודחו דלמא במתים שהחיה יחזקאל. 4. מהכתובים דובב שפתי ישנים, ודחי דלמא רק ריחוש השפתיים. 5. אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם. 6. ואתם הדבקים בה' חיים לעוה"ב כמו היום. 6. הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה. 7. ויציצו מעיר כעשב הארץ, וכן עומדים בלבושיהן בק"ו מחיטה שנקברת ערומה ויוצאה בכמה לבושים. 8. דף צא. אני אמית ואחיה את אותו, אחד כמו מחצתי ואני ארפא. 9. אז ישיר משה, לעת"ל. 10. וכן אז יבנה יהושע מזבח לה', וגבי שלמה אז יבנה במה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה. 11. עוד יהללוך סלה, וכן האומר שירה בעוה"ז זוכה לאמרה לעוה"ב. 12. קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו, וכן מכאן שעתידין כל הנביאים לומר שירה בקול אחד. 13. דף צב. ומרוה גם הוא יורא, שהמלמד תורה בעוה"ז זוכה ומלמדה לעוה"ב. 14. יחי ראובן בעוה"ז ואל ימות לעוה"ב. 15. ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. 16. ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. 17. כי מרחמם ינהגם, שפרנס שמנהיג את הציבור בנחת ינהיגם גם לעוה"ב. 18. שאול ועוצר רחם, שהשאול מכניס ומוציא בק"ו מהרחם שמכניסין לשם בחשאי ומוציאין ממנו בקולי קולות.

שאלות לחזרה ועיון

א. אלו שאין להם חלק לעולם הבא (8)

ב. דיני נתינת תרומה לכהן שהוא חבר ולא לעם הארץ, ועוונו (5)

ג. ההוכחות מהתורה לתחיית המתים, ומה שרצו לדחות (18)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com