אאא

פרק עשירי- חלק

דף צב

  1. השמועות בלימוד תורה 1. המונע הלכה מפי תלמיד, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר מורשה. 2. עונשו, שאפילו עוברין שבמעי אמו מקללים אותו, או שמנקבים אותו ככברה. 3. אם למד זוכה לברכות כיוסף המשביר. 4. המלמד תורה בעוה"ז, זוכה ומלמדה לעוה"ב.
  2. שמועות רבי אלעזר 1. פרנס שמנהיג את הצבור בנחת, זוכה ומנהיגם לעוה"ב. 2. גדולה דיעה שנתנה בין שתי אותיות. 3. וכן מקדש, ואמרינן דה"נ גדולה נקמה למילתה. 4. מי שיש בו דיעה כאילו נבנה ביהמ"ק בימיו, שדיעה ומקדש נכתבו בין שתי שמות. 5. אדם שיש בו דיעה, סופו מתעשר. 6. אדם שאין בו דיעה, אסור לרחם עליו. 7. הנותן פת למי שאין בו דיעה, יסורין באין עליו. 8. מי שאין בו דיעה, סופו גולה. 9. בית שאין נשמעין בו ד"ת בלילה, אש אוכלתו. 10. כל מי שאינו מהנה ת"ח מנכסיו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. 11. וכן מי שאינו משייר פת על שלחנו, אבל אם משייר פתיתים ושלימה כאילו עובד ע"ז ששמה גד. 12. המחליף בדיבורו כאילו עובד ע"ז. 13. כל המסתכל בערוה קשתו ננערת. 14. הוי עניו ותחיה.
  3. הצדיקים בזמן תחיית המתים 1. לא חוזרים לעפרן שנאמר קדוש יאמר לו, ואין ללמוד ממתי יחזקאל דסבר כמ"ד משל היה. 2. בזמן שה' מחדש את עולמו, ישוטו על פני המים כנשרים. 3. לא יהיה להם צער לעופף, שנאמר וקוי ה' יחליפו כח.
  4. המתים שהחיה יחזקאל, פליגי האם משל היה או שהיה וחיו רק לומר שירה או אף הולידו בנים. והמתים הללו הם 1. בני אפרים שמנו לקץ וטעו. 2. בנ"א שכפרו בתחיית המתים. 3. בנ"א שאין בהם לחלוחית של מצוה. 4. שציירו על כל ההיכל שקצים ורמשים, ויליף מגז"ש סביב. 5. המתים שהרג נבוכדנצר בבקעת דורא, והרגם כיון שבגלל יופים שפעו הכשדיות זיבות.
  5. הניסים שנעשו ביום שהושלכו חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש 1. צף הכבשן למעלה. 2. נפרץ הכבשן. 3. הומק סורו, שנשפלה גאות נבוכדנצר. 4. נהפך הצלם על פניו. 5. נשרפו ארבע מלכויות מתוך שמונה שסייעו להשליכם לאש, מזה שנחסרו ארבע. 6. יחזקאל החיה את המתים בבקעת דורא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. השמועות בלימוד תורה לתלמידים, העונש והשכר (4)

ב. שמועות רבי אלעזר בעניני עוה"ב דעת וע"ז (14)

ג. מעלות הצדיקים בזמן תחיית המתים ומנין (3)

ד. המחלוקת מה היה עם המתים שהחיה יחזקאל, ומי היו מתים אלו (5)

ה. הניסים שנעשו ביום שהושלכו חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com