אאא

דף צג

  1. סוגית דניאל חנניה מישאל ועזריה 1. אפילו בשעת הסכנה אין לאדם לשנות את בגדיו, מזה שנכנסו לאש בבגדי תפארתם. 2. גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת שהמלאך נמנה רביעי. 3. כשיצאו מהכבשן, כל אוה"ע טפחו לישראל על פניהם ואמרו יש לכם אלוק כזה ואתם משתחוים לצלם, ועמ"י אמרו לך ה' הצדקה. 4. אמרתי אעלה בתמר, ועלה בידי רק סנסן אחד של חמו"ע. 5. חזון הסוסים של זכריה, שה' רצה להפוך את העולם לדם ולילה, וכאשר ראה את חמו"ע נתקררה דעתו, שהצדיקים משולים כהדסים ומזה שנהיו הסוסים לבנים ש"מ דמעלי לחלמא. 6. חנניה מישאל ועזריה מתו בעין הרע או ברוק שרקקו הגויים על ישראל, ולחכמים עלו לא"י ונישאו. 7. אנשי המופת שהיו עם יהושע כה"ג הם חמו"ע. 8. דניאל לא היה במקום הצלם, שהלך לכרות נהר, או להביא לבבל מאכל בהמה או חזירים קטנים. 9. הסיבה שדניאל לא הושלך לכבשן האש, ה' לא רצה שיאמרו שחמו"ע ניצלו בזכותו, דניאל פחד שישרף כיון שנבוכדנצר השתחוה לו, ונבוכדנצר לא רצה שיאמרו ששרף את אלוהיו. 10. דניאל וחמו"ע התברכו בשש ברכות, שנאמר אשר אין בהם כל מום וכו' כדלקמן. 11. לא היה בהם כל מום, שלא הוצרכו אפילו להקזת דם. 12. מפני אימת מלכות היו אונסים את עצמן משחוק שיחה שינה ונקביהם. 13. דניאל היה מבני יהודה, ופליגי אי גם חמו"ע היו מיהודה. 14. שם עולם אשר לא יכרת, שספר דניאל נקרא על שמו, אבל נחמיה לא זכה לכך משום שהחזיק טובה לעצמו או שסיפר בגנותן של הפחות הראשונים שאף דניאל בכללם. 15. במראה דניאל הוא היה גדול מחגי זכריה ומלאכי בכך שראה, והם עדיפי ממנו שהיו נביאים ורק הרגישו ונחרדו.
  2. המעשה באחאב וצדקיה נביאי השקר ויהושע כה"ג 1. העונש על ניאופיהם היה שנבוכדנצר שרפם באש עד שנעשו כקליות. 2. אחאב אמר לבתו של נבוכדנצר שה' אמר שתשמע לצדקיהו, וכן צדקיהו על אחאב. 3. נבוכדנצר שמע זאת מבתו ואמר להם שיבדוק אותם בכבשן האש אם הם נביאי אמת כמו חמו"ע. 4. אמרו שרוצים להיות שלש, ובחרו את יהושע כה"ג, הם נשרפו כקליות ובגדיו של יהושע כה"ג נחרכו. 5. יהושע כה"ג אמר לנבוכדנצר שהאש חרכה את בגדיו כיוון שהיה יחיד וכן היו רשעים עמו ונתנה רשות לאש. 6. הטעם שנענש, כיון שבניו נשאו נשים שאינם הגונות לכהונה ולא מיחה בהם.
  3. בועז נתן לרות שש גרעיני שעורים, לרמז שיצאו מהם ששה בנים שכ"א יתברך בששה ברכות: דניאל חנניה מישאל ועזריה כדלעיל שנאמר אשר אין בהם מום וכו', משיח שנאמר ונחה עליו רוח ה' וכו', ודוד שנאמר עליו 1. יודע נגן, שיודע לשאול. 2. גבור חיל, שיודע להשיב. 3. איש מלחמה, לישא וליתן במלחמתה של תורה. 4. נבון דבר, שמבין דבר מתוך דבר. 5. איש תאר, שמראה פנים בהלכה. 6. וה' עמו, שהלכה כמותו בכל מקום. ומחמת זה קינא שאול בדוד, שאף שאול לא זכה לזה שנאמר בשאול בכל אשר יפנה ירשיע.
  4. פליגי האם סריסים שנאמר על דניאל וחמו"ע היינו שנסתרסו ממש מלהוליד או משום שנסתרסה ע"ז בימיהם 1. לא היה בהם חבלה כשיצאו מהאש, קאי על חבלה מחמת האש, וכן ריח אש לא היה בהם. 2. כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו, איירי על שנסתרסה ע"ז בימיהם, דלא איירי בגנות הצדיקים. 3. ונתתי להם יד ושם טוב מבנים ומבנות, מבנים שהיו להם מקודם ומתו.
  5. מי שנבעת מחמת שמזלו מרגיש, תקנתו 1. ידלג ממקומו ארבע אמות. 2. יקרא ק"ש. 3. אם הוא במקום הטינופת יאמר את הלחש עיזי דבי טבחי שמינא מינאי.

שאלות לחזרה ושינון

א.סוגית חנניה מישאל ועזריה (15)

ב.המעשה בשריפת נביאי השקר אחאב וצדקיהו עם יהושע כהן גדול (6)

ג.בועז נתן לרות ששה גרעינים לרמז שיצאו מהם ששה צדיקים שיתברכו כל אחד בששה ברכות, מי היו הששה ובאילו ברכות נתברך דוד (6)

ד. המחלוקת מהו לשון סריסים שנאמר על דניאל חנניה מישאל ועזריה, וביאור הפסוקים (3)

ה. תקנת מי שנבעת מחמת שמזלו מרגיש (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com