אאא

דף צד

  1. סוגית חזקיהו ומלחמת סנחריב 1. לםרמה המשרה מ"ם סתומה באמצע התיבה, כיון שה' בקש לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג ומגוג, ונסתתם משום שחזקיהו לא אמר שירה על כל הנסים שקרו לו. 2. הארץ אמרה שתאמר שירה וכן בקש שר העולם, והנביא אמר אוי לי. 3. בגד בוגדים בגדו, שהמשיח יבא אחר שיבואו בזוזי ובזוזי דבזוזי. 4. גנאי לחזקיהו שלא אמר שירה עד שהארץ אמרה, וכן היה גנאי באמירת ברוך ה' על ידי יתרו ולא ע"י משה וששים רבוא ישראל. 5. במשמניו, שהיו שמונה שמות לחזקיהו: פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום. 6. נקרא שמו שמו חזקיהו על שה' חזקו או שחיזק את ישראל. 7. חזקיהו נפרע מסנחריב שאף לו היו שמונה שמות: פול, תגלת פלאסר, תלגת פלסר, תגלת פלנסר, שלמנאסר, סרגון, אנספר רבא ויקירא. 8. סנחריב נקרא כן משום שסיחתו ריב, או שסח וניחר חירופין כלפי מעלה. 9. סנחריב זכה שיקרא רבא ויקירא משום שלא סיפר בגנות א"י, אבל עמ"י כשגלו דברו בגנות הארץ. 10. אמר שיקח את ישראל לארץ כארצכם, פליגי אי בכך היה פקח שלא אמר יותר מארצכם, או טפש שהיו אומרים לו א"כ מדוע שנעזוב. 11. הגלה את עשרת השבטים לאפריקי או הרי סלוג. 12. נאמר שחיילותיו נשרפו תחת כבודם, לר"י גופן שתחת בגדיהם נשרף, ולר"א נשרפה הנשמה שתחת הגוף כבני אהרן. 13. ה' נפרע מפרעה בעצמו כיון שחירף בעצמו, ומסנחריב ע"י שליח כיון שחירף ע"י שליח. 14. סנחריב רצה להחריב קודם דירה של מטה שנאמר מלון קיצו, ואח"כ דירה של מעלה וזהו מרום קיצו. 15. ה' אמר אלי עלה, שסנחריב שמע את הנבואה יען מאס העם הזה את מי השילוח שזו מלכות בית דוד ורצו את בן רמליהו, לכן יבאו מי הנהר העצומים וזהו סנחריב שישטוף אף את יהודה. 16. למרות זאת סנחריב נענש, מכיון שכאשר בא לירושלים א"ל הנביא שמלכות יהודה הם עם עייף בתורה לכן לא ימסרו בידו. 17. דרך הים, שראויים לנס כעוברי הים והירדן, וסנחריב יענש שיעשה חרפה כמו גלל. 18. מארת ה' בבית רשע, פקח שאכל ארבעים סאה גוזלות בקנוח סעודה, וצדקיהו אכל בסעודתו ליטרא ירק. 19. אחר הדברים והאמת האלה, שה' קפץ ונשבע שנסחריב יבא כדי שיפול על הרי יהודה, דאם לא שהיה נשבע לא היה חזקיהו מסכים לכך. 20. נחבל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שדלק בבימ"ד. 21. חזקיהו נעץ חרב בבימ"ד ואמר שמי שלא עוסק בתורה ידקר, ובזמנו כולם היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה ולא היו עמי הארץ. 22. אפילו שאלף גפנים היו יקרים ושווים אלף כסף, הניחום לאיבוד ועסקו בתורה. 23. בזזו את שלל סנחריב כחסיל, והותר אף שהיה מעורב בו ממון עשרת השבטים, שממונם נטהר בידו כמקוה. 24. באותו היום סנחריב נסע עשר מסעות, כדלקמן. 25. דף צה. חשבון מאה שמונים אלף, שסנחריב בא עם: מ"ה אלף בני מלכים בקרונות זהב עם מלכות וזונות, שמונים אלף גבורים לבושי שריון, ששים אלף אחוזי חרב, והשאר פרשים. וכן באו על אברהם וכן עתידים לבא עם גוג ומגוג. 25. אורך מחנהו ארבע מאות פרסאות, רוחב צואר סוסיו ארבעים פרסאות, ואנשי מחנהו מאתים ששים רבוא חסר חד, ובעי מהו אותו חד. 27. כשבאו לעבור בירדן, הראשונים עברו בשחיה, האמצעים בקומה זקופה, והאחרונים העלו עפר ברגליהם והוצרכו להבאת להם מים ממקום אחר. 28. קפ"ה אלף היו רק ראשי הגייסות, שנאמר במשמניו רזון, וכן ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה. 29. פליגי במה הכם: יד, אצבע, מגל, בישול פירות, חוטם, כפיים, אזנים. כדלקמן. 30. פליגי כמה נשתיירו מהן: עשרה, תשעה, י"ד, או חמשה והם סנחריב ושני בניו ונבכודנצר ונבוזראדן. 31. ה' נדמה לסנחריב כזקן וא"ל שבכדי שלא יכירוהו שיגלח את ראשו, וכן נשרף זקנו. 32. סנחריב מצא דף מתיבת נח וזהו נסרוך אלוהיו, ואמר שאם יצליח יקריב לו את שני בניו והם הרגוהו. 33. סנחריב התגבר עד דן מפני הע"ז שבדן, וכן אברהם אבינו בדן תשש כחו.
  2. המסעות שנסע סנחריב, ודרשת הפסוקים 1. בא על עית. 2. מגרון. 3. מכמש. 4. עברו. 5. מעברה. 6. גבע מלון. 7. רמה. 8. גבעת שאול. 9. מדמנה. 10. גבים. 11. דרשות שאר הפסוקים: צהלי קולך בת גלים, בת האבות שעשו מצוות כגלי הים. 12. הקשיבי לישה, אל תתיראי מסנחריב אלא מנבוכדנצר שנמשל לאריה. 13. עניה ענתות, עתיד ירמיהו מענתות להתנבא עליך. 14. עוד היום בנוב לעמוד, שעד אז נשאר מעוון נוב עיר הכהנים, לכן רק באותו היום עוד יכל לכבוש את ירושלים כדברי הכלדים. 15. ינופף ידו הר בת ציון, כשראה את גודלה של ירושלים אמר שמחר יכבשנה בקלות, ובלילה כולם נעשו פגרים מתים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגית חזקיהו ומלחמת סנחריב (33)

ב. סדר המסעות שנסע סנחריב לירושלים, ודרשות הפסוקים (15)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com