אאא

דף צו

  1. סוגיית נבוכדנצר ונבוזראדן 1. נבוכדנצר נמשל לאריה, והנביא אמר לישראל שלא יראו מסנחריב אלא מליש. שיש ששה שמות לאריה: ארי כפיר לביא ליש שחל שחץ. 2. נבוכדנצר היה אחד מהנותרים מחיל סנחריב, מזה שהכיר את גבריאל בכבשן האש. 3. כשנתרפא חזקיהו התארך היום בעשר שעות, ומרודך בלאדן שלח ספרים לחזקיהו ובהם איחר את שם ה', ונבוכדנצר שהיה סופרו רץ ארבע פסיעות והחזירו להקדים את שם ה'. מזה ילפינן ק"ו לשכר האבות, ומשמיעין זאת לבני ע"ה. 4. בן יכבד אב, מרודך בלאדן שאביו נעשה דומה לכלב, ועבד אדוניו זה נבוזראדן שדימה שנבוכדנצר לידו בירושלים מחמת אימה יתירה או שהיתה דמות דיוקנו חקוקה במרכבתו. 5. נבוזראדן הביא פטישי ברזל משאוי שלש מאות פרדות, וכולם נבלעו בשער אחד של ירושלים. 6. נבוזראדן פחד ורוצה לחזור, ובת קול אמרה לו שבא זמנו של ביהמ"ק להחרב, והכה בקת הפטיש ונפתח. 7. כשנכנס לביהמ"ק גבה ההיכל ודרכו בו מהשמים. 8. זחה דעתו של נבוזראדן, אמרה לו בת קול שהרג עם הרוג, שרף היכל שרוף, וטחן קמח טחון. 9. ראה את דם זכריה רותח, וא"ל שזהו נביא שהרגוהו על שהוכיחן שביהמ"ק יחרב. 10. נבוזראדן הרג על דמו של זכריה רבנן, תינוקות של בית רבן, פרחי כהונה ולא נח עד שהרג תשעים וארבע רבוא, ואמר לדם טובים שבהם איבדתים ומיד שקט. 11. מזה הרהר תשובה בלבו וברח, שלח צוואה לביתו והתגייר.
  2. הקשר המאוחר בין הצוררים לעם ישראל 1. נעמן, גר תושב. 2. נבוזראדן, גר צדק. 3. מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. 4. מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים. 5. ושל המן בבני ברק. 6. ה' רצה שיכנסו גם מבני בניו של נבוכדנצר ומלאכי השרת עכבו. וזהו רפינו את בבל ולא נרפתה, או דקאי על דקלי בבל המרים.
  3. כיצד שלחו עמון ומואב לנבוכדנצר שיבא על ירושלים ודברי נבוכדנצר 1. אמר שמפחד שה' יעשה עמו כמו בראשונים, א"ל אין האיש בביתו וזה הקב"ה. 2. א"ל שנמצא קרוב, ואמרו הלך בדרך למרחוק. 3. א"ל שיש צדיקים שיבקשו רחמים שיחזור, אמרו צרור הכסף לקח בידו וזה הצדיקים. 4. א"ל שהרשעים יחזרו בתשובה, אמרו כבר קבע להם זמן שנאמר ליום הכסא יבוא. 5. א"ל שיש חורף גשמים ושלגים, אמרו שיעבור בתחתית ההרים. 6. שאלם היכן ישהה, אמרו לו שמערות הקבורה שלהם מעולים מפלטירין שלך, וזו הנבואה שיוציאום מקבריהם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגיית החורבן על ידי נבוכדנצר ונבוזראדן (11)

ב. הקשר המאוחר שבין הצוררים לבין עם ישראל (6)

ג. המשא ומתן שבין עמון ומואב לנבוכדנצר לשכנעו שיבא לכבוש את ירושלים (6)

  

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com