אאא

דף צז

  1. השמועות בסימנים לביאת המשיח 1. רבי יוחנן קאמר שיבא בר ניפלי בדור שת"ח מתמעטים, והשאר עיניהם כלות ביגון, וצרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ורודפות. 2. בשבוע שיבא, לפי השנים: והמטרתי על עיר אחת, חצי רעב, רעב גדול, שובע ואינו שובע, שובע גדול, קולות, מלחמות, ובמוצאי אותה השביעית בן דוד בא. 3. מראה הדור לפי רבי יהודה: בית ועד יהיה לזנות, הגליל יחרב, הגבלן ישתומם, אנשי הגבול יסתובבו ולא יחוננו, חכמת סופרים תסרח, יראי חטא ימאסו, והאמת נעדרת שנעשית עדרים והולכת לה. 4. מראה הדור לפי רבי נהוראי: נערים ילבינו פני זקנים, זקנים יעמדו לפני נערים, בת קמה באמה, כלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב, ואין הבן מתביש מאביו. 5. לר"נ העזות תרבה, היוקר יתעוות, הגפן תתן פריה והיין ביוקר, כל המלכות תהפך למינות, ואין תוכחה. 6. ואפס עצור ועזוב, מתי שכביכול אין עוזר וסומך לישראל: שירבו המסורות, יתמעטו התלמידים, תכלה פרוטה מהכיס, יתיאשו מהגאולה. והגאולה תבא בהיסח הדעת, וכן באים מציאה ועקרב.
  2. שנות העולם 1. לרב קטינא ששת אלפים שנה, אלפיים תהו אלפיים תורה ואלפיים ימות המשיח ויצאו מהם בעוונותינו, ובאלף השביעי העולם יחרב ויתחדש. 2. פ"ה יובלות, וביובל האחרון בתחילתו או בסופו יבא המשיח, או שאז יש לחכות שיבא המשיח. 3. נכתב במגילה שנמצאה בין גנזי רומי, שלאחר ד' אלפים שכ"א שנים העולם יכלה במלחמות תנינים וגוג ומגוג, והשאר ימות המשיח. 4. ה' יחדש את עולמו לאחר חמשת אלפים שנה. 5. לרבותינו אחר אלף ארבע מאות שנה מהחורבן, שנאמר עידן עידנין ופלג עידן וכל עידן ארבע מאות שנה. 6. לר' שמלאי אלף ארבע מאות ועשר, ויליף מדמעות שליש ת"ע כפול שלש. 7. לר"ע אחר שתהא מלכות קטנה לישראל ה' ירעיש. 8. למסקנא אם יתמהמה חכה לו, ומקרא זה נוקב ויורד עד תהום.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. הסימנים שיהיו לפני זמן ביאת המשיח (6)

ב. מנין שנות העולם (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com