אאא

דף צח

א.    אימתי זמן ביאת המשיח 1. לר"א רק אם ישראל יעשו תשובה. 2. לרבי יהושע אף אם לא יחזרו בתשובה ה' מעמיד מלך קשה כהמן ומחזירן למוטב, ונחלקו בפסוקים ולמסקנא הוכיח שיש קץ הפסוק כי למועד מועדים. 3. לרבי אבא נאמר ואתם הרי ישראל ותפכם תתנו לעמי ישראל כי קרבו לבא, וזהו קץ מגולה. 4. לר"א גם הפסוק כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה. 5. וליוצא ולבא אין שלום, לרב אף אצל ת"ח. 6. לשמואל שכל השערים יהיו שקולין. 7. לר"א שיתבקש דג לחולה ולא ימצא. 8. לר"ח בר חנינא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל. 9. לזעירי שיכלו גסי הרוח מישראל. 10. לרבי שמלאי שיכלו כל שופטים ושוטרים הרעים מישראל. 11. לרבי יוחנן בדור שמתמעט והולך. 12. וכן דור שצרות רבות באות עליו כנהר. 13. בדור שכולו זכאי או כולו חייב. 14. לריב"ל זכו אחישנה לא זכו בעתה. 15. המשיח אמר לריב"ל היום אם בקולו תשמעו. 16. לר"י בן קיסמא לכשיפול השער שברומי, ויבנה ויפול, ויבנה ויפול, לא יספיקו לבנותו עד שיבוא ובקש שבמותו יעמיקו את ארונו. 17. עד שתתפשט מלכות הרשעה על ישראל תשעה חדשים.

ב.    השמועות במשיח 1. ויפחַ לקץ, תיפח עצמן מחשבי קיצין שאומרים כיון שעבר הקץ שוב לא יבא. 2. הציפיה: אנו מחכים, ה' מחכה, והמשיח לא בא כי מדת הדין מעכבת. ואנו מחכים כדי לקבל שכר, שנאמר אשרי כל חוכי לו, או דאתי למימר שיש ל"ו צדיקים המקבלים פני שכינה בכל יום. 3. לריב"ל אם זכו יבא המשיח עם ענני שמיא, ואם לא יזכו יהא עני ורוכב על חמור. 4. שבור מלכא אמר לשמואל שיביא למשיח סוס משובח, א"ל שאין לו עבורו סוס בר מאה גוונין. 5. המשיח מחליף את תחבושותיו אחד אחד, כדי שלא יתעכב אם יקראוהו. 6. רבה אמר ייתי ולא איחמיניה כדלקמן, ורב יוסף אמר שיבא ויזכה לישב בצל הרעי של חמורו. 7. עתידין ישראל שיאכלו שני משיח, ואתי לאפוקי מדרבי הילל שאמר אין משיח לישראל. 8. בעבור מי העולם נברא: לרב לדוד, לשמואל למשה, ולרבי יוחנן למשיח. 9. שם המשיח: שילה, ינון, חנינא, מנחם בן חזקיה, חיורא מצורע של בית רבי. 10. כגון מי המשיח: רב נחמן, רבינו הקדוש ואם מהמתים כגון דניאל. 11. ה' עתיד להעמיד לעת"ל דוד אחר, ויהיו כמו קיסר ומשנה למלך. 12. הגויים המצפים לגאולה, משולים לעטלף המצפה לאורה.

ג.     מדוע בקשו האמוראים ייתי ולא איחמיניה 1. אם משום חבלו של משיח, הרי העוסק בתורה ובגמ"ח ינצל. 2. שמא יגרום החטא. 3. כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב ונשכו נחש, הרי יש בעוה"ז דוגמתו שפוגעים באדם סנטר גבאי וילדיו המוטלין ברעב. 4. כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, שה' שהגבורה שלו אומר היאך אאבד את הגוים מפני ישראל, כמשל הסוס שעומד במקום השור החביב.

שאלות לחזרה ושינון

א. אימתי זמן ביאת המשיח (17)

ב. השמועות בביאת המשיח (12)

ג. מדוע היו אמוראים שבקשו ייתי ולא איחמיניה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com