אאא

דף צט

א.  כמה זמן לאחר ביאת המשיח יהיו ימות המשיח 1. לר"א ארבעים שנה, שנאמר אקוט בדור. 2. לראב"ע שבעים שנה, שנאמר כימי מלך אחד. 3. לרבי שלש דורות, שנאמר דור דורים. 4. לרבי דוסא ארבע מאות שנה, שמחנו כימות עניתנו. 5. לרבי שס"ה שנים כמנין ימות החמה, שיום נקם שבלבי ולא התגלה אף לאברי ולמלאכי השרת, ושנת גאולי באה. 6. לאבימי שבעת אלפים שנה, שנאמר חתן על כלה. 7. לשמואל כמיום שנברא העולם עד עכשיו, שנאמר כימי השמים על הארץ. 8. לרנב"י כמימות נח עד עכשיו, שנאמר כי מי נח זאת לי.

ב.  שמועות רבי חייא בר אבא אר"י על מה התנבאו כל הנביאים 1. על ימות המשיח, אבל לעוה"ב עין לא ראתה. ולשמואל ימות המשיח לא יהיו שונים מהעוה"ז, חוץ משעבוד מלכויות. 2. על בעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה. ולרבי אבהו מקום בעלי התשובה גבוה מצדיקים גמורים, ונחלקו בקרא למי נאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב. 3. על מהנה ת"ח, אבל ת"ח עצמם עין לא ראתה אלקים זולתך, וזהו יין המשומר או עדן.

ג.   כתיב כי דבר ה' בזה הכרת תכרת, שאין לו חלק לעוה"ב, וזהו 1. האומר אין התורה כולה מן השמים, אפילו חוץ מפסוק דקדוק ק"ו וגז"ש אחת. 2. אפיקורוס. 3. המגלה פנים בתורה שלא כהלכה. 4. לר"א המודעי המחלל את הקדשים. 5. המבזה את המועדות. 6. המפר ברית בשר. 7. המלבין פני חבירו ברבים. 8. לר"מ המלמד תורה ולא מלמדה. 9. לר"נ מי שאינו משגיח על המשנה ואומר שאינה עיקר. 10. לרי"ש העובד ע"ז שמבזה דיבור אנכי ה' אלקיך.

ד.   השמועות בלימוד תורה 1. הלומד תורה ואינו חוזר, דומה לזורע ואינו קוצר. 2. הלומד תורה ומשכחה דומה לאשה שיולדת וקוברת. 3. זמר בכל יום לסדר תלמודך, שהתורה עמלה לו כי אכף עליו פיהו. 4. כל אדם לעמל יולד, ושמעינן לעמל פה נאמר כי אכף עליו פיהו, וש"מ לעמל תורה שנאמר ולא ימוש ספר התורה. 5. נואף אשה חסר לב, זה הלומד תורה לפרקים. 6. המלמד את בן חבירו תורה כאילו: עשאו, עשאו לד"ת, או עשאו לעצמו. 7. המעשה את חבירו לדבר מצוה כאילו הוא עשאה, מזה שהכאת היאור נקראת על שם משה.

ה.  מעלת הלומד תורה לשמה 1. משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. 2. כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה. 3. מגין על כל העולם כולו. 4. אף מקרב את הגאולה.

ו.    מהו אפיקורוס 1. המבזה ת"ח. 2. המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, כגון מנשה שדרש הגדות של דופי על תמנע והדודאים. 3. האומר מאי אהנו לן רבנן שהם לומדים עבור עצמם, ודחי דזהו מגלה פנים בתורה. 4. היושב לפני רבו ואומר הכי אמרינן ולא אומר הכי אמר מר. 5. האומרים מאי אהני לן רבנן, מעולם לא התירו עורב ולא אסרו יונה. 6. כגון האומר בזלזול הני רבנן. 7. האומר הלכה בפני רבו ואינו שואלו, דמיחזי כאפקרותא. 8. הקורא רבו בשמו, כמו בגיחזי. 9. האומר יישר על הלכה ששמע, ודחינן לה שהרי מסייעו. 10. כגון תלמידו של רבי יוחנן שלא האמין על גודלם של האבנים הטובות עד שראה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. כמה זמן יהיו ימות המשיח לאחר ביאת המשיח (8)

ב. על מה התנבאו כל הנביאים, ומה עין לא ראתה (3)

ג. אילו עבירות נלמדו שעליהם אין חלק לעולם הבא, מהפסוק כי דבר ה' בזה הכרת תכרת (10)

ד. השמועות בלימוד תורה (6)

ה. מעלת הלומד תורה לשמה (4)

ו. מהו אפיקורוס, ומה הדוגמאות לזה (10)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com