אאא

דף ק

א.  הדברים שיהיו לעת"ל 1. עתיד הקב"ה להוציא נחל מבית קה"ק ועל שפתו יגדלו כל מיני מגדים. 2. ה' עתיד להביא אבנים שגדלם שלושים על שלושים אמה ולחקוק בהם עשר על עשרים ולהעמידן בשערי ירושלים, ומוקמינן שיעמידם בחלונות. 3. גובהם לעת"ל יהיה לר"מ מאתים אמות שנאמר קוממיות, ולר"י מאה אמה כגובה ההיכל. 4. ועלהו לתרופה, להתיר פה אלמים או עקרות, או לתואר פנים של עמלי התורה. 5. המשחיר פניו בעוה"ז על ד"ת הקב"ה מבהיק זיוו לעוה"ב, שנאמר מראהו כלבנון. 6. המרעיב עצמו על ד"ת הקב"ה משביעו לעוה"ב, שנאמר ירויון מדשן ביתך. 7. ה' עתיד ליתן לכל צדיק טובה כמלא חפניו של הקב"ה, ושייך לומר כן כדאמרינן שה' עתיד לתת לכל צדיק ש"י עולמות. 8. הנותן לעני מלא חפניו יקבל מה' לעוה"ב מלא חפניו טובה, וה' יתן לצדיקים כח לסבול את הטובה וכן נותן כח לרשעים לסבול את פורענותן.

ב.  המובאות מספר בן סירא 1. אל תפשיט עור דג, מיישבינן דאתי לבל תשחית או דאין לבעול שלא כדרכה. 2. בת לאביה מטמונת שוא, אף חכמים אמרו אוי לו למי שבניו נקיבות. 3. אל תכניס דאגה בלבך, נאמר דאגה בלב איש ישחנה. 4. מנע רבים מתוך ביתך, אמרינן איש רעים להתרועע. 5. למסקנא שאמר זלדקן חריף, עבדקן שוטה, הנופח בכוס אינו צמא, המחפש לפתן סימן שאינו רעב, ומי שזקנו מפוצל הוא ערמומי. 6. מילתא מעלייתא דביה דרשינן, כגון: אשה טובה מתנה טובה, ואשה רעה צרעת לבעלה ויגרשנה. 7. העלם עיניך מאשת חן שלא תלכד במצודתה ורבים פצעי רוכל. 8. גלה סודך לאחד מאלף. 9. אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום. 10. כל ימי עני רעים ואף לילות, שגגו דולף וזבל כרמיו מתפזר.

ג.   ביאור הפסוק כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד 1. עני זהו בעל תלמוד ועשיר בעל משנה. 2. לרבא איפכא, שאומר בוקע עצים יתחמם בם זהו בעל תלמוד. 3. עני שאשתו רעה ועשיר שאשתו טובה. 4. עני אסטניס ועשיר שדעתו יפה. 5. עני רחמן ועשיר זהו אכזרי. 6. עני שדעתו קצרה ועשיר שדעתו רחבה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. הדברים שיהיו לעתיד לבוא ומנין (8)

ב. המובאות מספר בן סירא שנמצא להם מקור בדברי חכמים ומה נדרש בו לגנאי ולשבח (10)

ג. הדיעות על מי הולך הפסוק כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com