אאא

דף קא

א.    דיני קריאת פסוקים 1. העושה פסוק משיר השירים כמין זמר, מביא רעה לעולם. 2. וכן הקורא פסוק בבתי משתאות שלא בזמנו. 3. בזמן אכילה ושתיה יש לעסוק בתורה ובמשנה או בתלמוד בהלכות הנוגעות. 4. הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם. 5. האיסור לקרוא פסוק על המכה, אפילו אם קורא ויקרא אל משה וסבור להנצל בזכות הד"ת.

ב.    דיני לחשים ושדים 1. לוחשים בשבת על נחשים ועקרבים. 2. לשאול שדים, בשבת אסור משום ממצוא חפצך ובחול פליגי אי אסור משום סכנה. 3. מותר לשאול שרי שמן וביצים, אלא שמכזבין. 4. כישוף שייך בשמן שבכלי ולא בשמן שביד, ונפ"מ לסיכה.

ג.     מה אמרו לר"א כאשר חלה 1. ר"ע אמר שכאשר רבו בצער הוא שמח על כך שלא קיבל את עולמו בחייו. 2. ר"א שאלו האם חיסר דבר מהתורה, ואף שלימדו שאין אדם צדיק בארץ שלא יחטא. 3. ר"ט אמר שר"א טוב מטיפה של גשמים, משום שרבי הוא גם לעוה"ב. 4. וכן רבי יהושע אמר שרבי עדיף על גלגל חמה. 5. ראב"ע אמר שרבי עדיף מאב ואם. 6. ר"ע אמר חביבין יסורין, ור"א אמר שיסמכוהו לשמוע זאת, ור"ע יליף ממנשה ששב בתשובה רק בזכות היסורין.

ד.    באו בעלילה ותשובה ניצחת 1. קין שאמר גדול עווני מנשוא, יותר מחטא העגל. 2. עשיו, הברכה היא אחת לך אבי. 3. מנשה, שבתחילה קרא לאלוהות הרבה ולבסוף קרא לה'.

ה.    ניבטו ולא ידעו מה ראו 1. נבט וזהו הוא שבע בן בכרי ומיכה, ראה אש יוצאת מאמתו וירבעם בנו מלך. 2. אחיתופל ראה צרעת על אמתו, אך בת שבע נכדתו היתה אם שלמה. 3. אצטגניני פרעה ראו שמושיען של ישראל לוקה במים, ולא ידעו שהמה מי מריבה.

ו.      סוגיא דיָרבעם 1. שמו ירבעם שריבע והשפיל את עם ישראל, או שעשה מריבה בתוכם ובין ישראל לה'. 2. לירבעם אין חלק לעוה"ב, שנאמר על חטאו להכחיד בעוה"ז ולהשמיד בעוה"ב. 3. זכה למלכות מפני שהוכיח את שלמה שגדר את פרצות החומה כדי לעשות אנגריא לבת פרעה, ונענש משום שהוכיחו ברבים. 5. הרים יד במלך שלמה, שחלץ תפילין בפניו. 6. נטרד מהעולם בגלל גסות הרוח שהיתה בו, שאמר אם יעלו לרגל רק רחבעם ישב בעזרה ויסברו שירבעם עבד ומורד במלכות ויהרגוהו, לכן עשה שני עגלים בבית אל ובדן. 7. ויוָעץ, שהושיב רשע אצל צדיק וא"ל שיחתמו שיעשו ככל אשר יצוה ואפילו לעבוד ע"ז, והרשע שכנע את הצדיק שהכוונה לנסותם שיקבלו מלכותו, וכך כולם חתמו. 8. אף אחיה השילוני טעה וחתם, ויהוא נהפך לעבוד ע"ז בגלל שראה את חתימתו, או משום ברית כרותה לשפתים שיהוא אמר שיעבוד עבוד את הבעל יותר מאחאב. 9. ה' אמר שמי שאינו עולה לרגל עובר בעשה, וירבעם החמיר ואמר שמי שיעלה לרגל ידקר בחרב. 10. ויהי בעת ההיא, עת המזומנת לפורענות, וכן נאמר בפקודת בבל ובירידת יהודה. 11. הלכו לשכם מקום המזומן לפורענות, שבשכם עינו את דינה ונמכר יוסף. 12. ירבעם יצא מפיתקה וחלקה של ירושלים. 13. התכסה בשלמה חדשה, שלא היה בתורתו דופי, או שחדשו דברים שלא שמעתן מעולם. 14. אחיה וירבעם היו לבדם בשדה, שכל ת"ח בפניהם כעשבי השדה, או שכל טעמי תורה מגולים בפניהם. 15. שילוחים על מורשת גת, שעמ"י שלחו את נכדו של דוד שהרג את גלית והורישם את גת והלכו למלכי ישראל שהם אכזב. 16. האוכל בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל ונעשה חבר לירבעם בן נבט שנקרא איש משחית. 17. וידח את ישראל, בעל כרחם, כשתי מקלות המתיזות זו את זו. 18. חטא העגל נגרם בגלל רבוי זהב, ולאחר עגלי ירבעם עמ"י לוקים בגלל שלשה עגלים. 19. אחר הדבר הזה לא שב ירבעם, שה' תפסו בבגדו וא"ל חזור בך ואני אתה ובן ישי נטייל בגן עדן, וסירב כיון שדוד יהיה בראש.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני קריאת פסוקים (5)

ב. דיני לחישת לחשים ושאילת שדים (4)

ג. מה אמרו תלמידיו ר"א לרבם כאשר חלה (6)

ד. מי באו לפני ה' בעלילה וניצוח (3)

ה. מי היו אלו שניבטו ולא ראו (3)

ו. סוגיא דירבעם, מלכותו חטאיו ותורתו (19)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com