אאא

מעצרם של 45 העריקים בכלא הצבאי, מרביתם לאחר שנעצרו בהפגנות 'הפלג הירושלמי' נגד מעצר שני עריקים אחרים, מביא את גאב"ד חוג חתם סופר הרב יוסף מאיר אלטמן, להזדהות עם העצורים.

במכתב שכתב לאברכים ובחורים, כותב הרב אלטמן כי "השמחה של כנסת ישראל לראות אשר לא אלמן ישראל מצעירי צאן קדשים השמים נפשם בכפם בשביל חיבורה של הכנסיה האהובה עם תורתינו הקד' אל הבורא יתברך שמו, מביאה אותה לגן המבוכה, האם עתה הוא "עת רקוד" בראותינו שגם בעקבתא דמשיחא את המראה הגדול הזה, או אעפי"כ "עת לבכות" מחמת הנך תלמידי חכמים המצויים בצערייך ירושלים, 'בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש מעשי ידי יוצר'".

הרב אלטמן מוסיף וכותב כי "עם בא השמועה אשר אותם אסירי ציון ששים ושמחים בבואם אל הכלא לקדש את שמו יתברך, משחדת שמועה זו את ההכרעה שאכן עתה הוא "עת רקוד" בהתגלות לעיננו קיום רוח הקודש המתנבאת על אומתנו, שנאמר: "אני חומה"! ובתפילה להשם יתברך שבמהרה ישישו וישמחו בצאתם ויגילו עמם יראי השם וחושבי שמו עם בואם למקום אשר הוא יקר מלפני ולפנים, לעמלה של תורה בטהרה, וכדרשת חז"ל עה"פ 'יקרה היא מפנינים'".

את מכתבו הוא מסיים וכותב: "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו - כל בית ישראל, "כי לא ידח ממנו נדח" במהרה לאורו, ישמח ה' במעשיו, ישמח ישראל בעושיו, ישמחו השמים ותגל הארץ. המצטרף אל השואלים בשלום אסירייך, יוסף מאיר אלטמן".