אאא

דף קג

א.  סוגיא דמנשה 1. שמו מנשה, ששכח את ה' או השכיח מישראל את ה'. 2. מזה שהוקש לאחאב שמעינן דאין לו חלק לעוה"ב, או לומר שחטא רק כ"ב שנים ואח"כ שב. 3. ונתתים לזעוה בגלל מנשה, לר"י בגלל שמנשה עשה תשובה והם לא א"כ יש למנשה חלק לעוה"ב, ולחכמים בגלל שמנשה לא עשה תשובה. 4. לרבי יוחנן מנשה חטא כ"ב שנים ובשאר שניו עשה תשובה והאומר שאין לו חלק לעוה"ב מרפה את ידי בעלי התשובה. 5. מנשה שנה נ"ה פנים בתורת כהנים, אחאב פ"ה וירבעם ק"ג. 6. מנשה שפך דם נקי ומלא את ירושלים פה לפה, בכך שהרג את ישעיהו סבו, או שעשה צלם משא אלף בני אדם ובכל יום הרג את כולם. 7. בהתחלה עשה לפסל פרצוף אחד, ואח"כ נקרא פסילים שעשה לו ארבעה פרצופים. 8. העמדת הצלם: אחז בעליה, מנשה בהיכל ואמון בקה"ק, וזהו כי קצר המצע מהשתרע. 9. הרס העבודה: אחז ביטל את העבודה, מנשה הרס את המזבח, ואמון העלה שממית. 10. הרס התורה: אחז חתם את התורה, מנשה קדר אזכרות כמו אחזיהו, ואמון שרף את התורה. 11. ערוה: אחז התיר את הערוה, מנשה בא על אחותו, ואמון בא על אמו.

ב.  שמועות רבי יוחנן משום רשב"י 1. נאמר במנשה ויחתר, שה' עשה לו כמין מחתרת ברקיע מפני מדת הדין. 2. לשון בראשית ממלכת, שה' רצה להחזיר את העולם לתהו ובהו: בגלל יהויקים וחזר בו כשראה את דורו, ובגלל דורו של צדקיהו וחזר בו כשראה את צדקיהו. 3. ורגז ושחק ואין נחת, שה' רגז על אחז וניתן ביד דמשק וזיבח לאלוהיהם, ושחק עם אמציה וכבש את אדום וקיטר לאלוהיהם. 4. שרי בבל ישבו בשער התווך, היכן שחתכו הלכות.

ג.   שמועות רב חסדא בשם רבי ירמיה בר אבא 1. על שדה איש עצל זה אחז, חסר לב מנשה, עלה קמשונים אמון, כסו פניו חרולים יהויקים, וגדר אבניו נהרסה זה צדקיהו שנחרב ביהמ"ק בימיו. 2. ארבע כיתות לא מקבלות פני שכינה: כת לצים, כת שקרנים, כת חנפים וכת מספרי לשה"ר. 3. ברכות שלמה: מאביו לא תאונה אליך רעה וזהו יצה"ר או חלומות רעים, ונגע לא יקרב בכך שתמצא אשתך ספק נדה או בן שמקדיח תבשילו ברבים. אמו ברכתו כי מלאכיו יצוה לך, וברכוהו מהשמים כי בי חשק ואפלטהו.

ד.   רשעים נוספים שלא נמנו עם אלו שאין להם חלק לעוה"ב 1. לר"מ אף אבשלום אין לו חלק לעוה"ב, שנאמר ויכוהו בעוה"ז וימיתוהו לעוה"ב. 2. יהויקים שאמר שלא צריך את ה' ויטול אורו וכן חקק על אמתו שם שמים או ע"ז, אך לא נמנה משום שנפרעו ממנו בעוה"ז בכך שגולגלתו הושלכה בבזיון ולבסוף נשרפה. 3. מיכה, כיון שהיתה פתו מצויה לעוברי דרכים, ומכאן שגדולה לגימה. 4. אחז: משום שמוטל בין יותם לחזקיהו, או שהתביש וכבש פניו מפני ישעיהו, או דברא מזכה אבא. 5. אמון, מפני שיאשיהו היה בנו. 6. אנשי כנה"ג מנאום, ובקשו למנות גם את שלמה, ובא אליהם דמות דוד, אש מהשמים, ובת קול ולא השגיחו, עד שאמרה המעמך ישלמנה. 7. לר"מ כל המלכים שנאמר בהם ויעש הרע בעיני ה' אין להם חלק לעוה"ב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגיא דמנשה וחטאיו, וכן חטאי אחז ואמון (11)

ב. שמועות רבי יוחנן משום רשב"י (4)

ג. שמועות רב חסדא בשם ירמיה בר אבא (3)

ד. חלק לעוה"ב למלכים ואישים נוספים, ומדוע (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com