אאא

דף קה

א.    מי ענו תשובה נצחת 1. הנביא אמר שיחזרו בתשובה שהרי אבותיכם שחטאו היכן הם, ואמרו שאף הנביאים שלא חטאו אינם. 2. עשרה בנ"א ישבו לפניו ואמרו שהם כמו עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה, אבל ה' קרא לנבוכדנצר עבדי שעבד שקנה נכסים שייכים לרבו, לכן העולה על רוחכם היו לא תהיה וה' ימלוך עליכם ביד חזקה. 3. הנביא אמר שיחזרו בתשובה, והשיבו לו שיצה"ר שולט בנו וא"א לייסרו.

ב.    השמועות בבלעם 1. שמו בלעם, בלא עם או שבלה עם. 2. אביו היה לבן, ונקרא כושן רשעתים שעשה רשעה שנית שנשתעבד בישראל בימי השופטים, ונקרא בעור שבא על בעירו שאביו היה בנו בנביאות. 3. ישובו לשאול כל גוים שכחי אלקים, קאי לר"א על כל הגוים שאין להם חלק לעוה"ב, ולרבי יהושע רק על רשעי הגוים לכן איצטריך למימר שבלעם אין לו חלק לעוה"ב. 4. בלעם נתן סימן, אם תמות נפשי מות ישרים סימן שיש לי עוה"ב, ואם לאו הנני הולך לעמי לגהנום. 5. וילכו זקני מואב וזקני מדין, שמעולם לא היה שלום ביניהם והשלימו מפני ישראל, כמשל הכלבים שהתחברו נגד הזאב. 6. וישבו שרי מואב עם בלעם, אבל שרי מדין הלכו כיון שאמר להם ללון ואמרו שאב אינו שונא את בנו. 7. חוצפה, אמרינן דמהניא מזה שבלעם קבל לבסוף רשות ללכת, וכן זוהי מלכות ללא כתר כדאשכחן בדוד עם בני צרויה. 8. שפי, שבלעם היה חגר ברגלו אחת, ושמשון היה חיגר בשתי רגליו שנאמר שפיפון. 9. שתום העין, שהיה סומא בעין אחת. 10. נופל, שהיה קוסם באמתו בגז"ש מהמן, או בא על אתונו בגז"ש נופל מסיסרא. 11. יודע דעת עליון, קשיא הרי אף דעת בהמתו לא ידע, אלא שידע לכוון את הרגע שה' כועס. וזהו בשעה שמחווירה כרבולת התרנגולת, או כשהמלכים משתחוים לחמה שזורחת. 12. האתון אמרה שבלעם רכב עליה מעודו, ואף בא עליה בגז"ש הסכן מסוכנת דאבישג. 13. עמי זכור נא מה יעץ בלק וכו' למען דעת צדקות ה', שבלעם רצה לקללם בזמן שה' כועס. 14. ה' לא כעס כל אותן הימים, שנאמר לא זעם ה'. 15. מצינו ביטול שורה של גדולה, מפני האהבה באברהם שחבש בעצמו את חמורו, ומפני השנאה מבלעם. 16. ההוכחה שיש לעסוק בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מבלק שהקריב מ"ב קרבנות ומתוך זה בא לשמה שיצאה ממנו רות. 17. וישם ה' דבר בפי בלעם, פליגי אי מלאך או חכה. 18. העצה אשר יעשה העם הזה לעמך, תלה קללתו באחרים. 19. הרגו את בלעם עם מלכי מדין, שהלך ליטול שכר כ"ד אלף שהפיל, כדאמרי אינשי שהגמל בא לבקש קרנים וקצצו לו את האזנים. 20. נאמר על בלעם בתחילה שהוא נביא וכשהרגוהו נאמר שהיה רק קוסם. 21. ישראל קיימו בו ארבע מיתות ב"ד, שנאמר אל חלליהם. 22. גילו של בלעם ל"ג, כמו שנאמר לא יחצו ימיהם, וכן נכתב בפנקסו. 23. בבלעם ניתן לדרוש לגנאי ככל שתמצא.

ג.     ביאור הלשונות שאינם אורח ארעא 1. ברכו את דוד ששלמה יגדל מדוד בשמו ובכסאו, היינו מעין שמו וכסאו, או כמ"ד אין אדם מתקנא בבנו. 2. משה סמך את יהושע בשתי ידיו, שאין אדם מתקנא בבנו. 3. דבורה ברכה את יעל מנשים באהל תבורך ואלו האמהות, היינו שתהיה מעין האמהות.

ד.    פרשת הברכות של בלעם 1. שמעינן מה היה בלבו: שלא יהיה להם ביכ"נ ובימ"ד, מה טובו אהליך יעקב. 2. שלא תשרה שכינה עליהם, משכנותיך ישראל. 3. מלכות נמשכת, כנחלים נטיו. 4. זיתים וכרמים, כגנות עלי נהר. 5. ריחם נודף, כאהלים נטע ה'. 6. מלכים בעלי קומה, כארזים עלי מים. 7. מלך בן מלך, יזל מים מדליו. 8. מלכותם שולטת באומות, וזרעו במים רבים. 9. מלכות עזה, וירום מאגג מלכו. 10. אימת מלכות, ותנשא מלכותו. 11. ויהפוך ה' לך את הקללה לברכה, שכל ברכותיו חזרו לקללה חוץ מברכת ביכ"נ ובימ"ד. 12. נאמנים פצעי אוהב, זו קללת אחיה השילוני שעמ"י יהיו כקנה במים שהולך ובא עם הרוחות ונשאר במקומו וכן נוטלים ממנו קולמוס. ונעתרות נשיקות שונא זה בלעם, שברכם כארזים שלבסוף רוח דרומית עוקרתן. 13. וירא את הקיני וא"ל איתן מושבך שהיה עמם בעצת פרעה. וסופם: בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורין, ויתרו שברח זכה שבניו ישבו בלשכת הגזית. 14. אוי מי יחיה משומו אל, למי שעשה עצמו אלוה, או מי שישאר כאשר ה' יפדה את בניו. 15. וענו אשור, שעד אשור בהריגה ואח"כ בשעבוד.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. התשובה הנצחת שענו מדוע לא יחזרו בתשובה (3)

ב. סוגיא דבלעם, רשעותו ידיעתו ומותו (23)

ג. ביאור לשונות ההפלגה בדברים שאינם אורח ארעא (3)

ד. ביאור ברכות בלעם, ומה היה בלבו לקלל (15)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com