אאא

מנהל בתי הדין הרבניים, הרב שמעון יעקבי, דורש מהוועדה למינוי דיינים למנות לאלתר 27 דיינים חדשים, כבר בישיבתה הקרובה.

באיגרת ששלח יעקבי ליו"ר הועדה למינוי דיינים, השר יובל שטייניץ, לרבנים הראשיים, לשרת המשפטים ולחברי הוועדה הוא מבקש לפרסם ברשומות את הצורך במינוי הדיינים ואת שמות המועמדים.

"הכינוסים הנדירים של הוועדה מעלים את הצורך בחשיבה רעננה בכל הקשור למספר הדיינים אשר הוועדה בוחרת מעת לעת", כותב הרב יעקבי. "עד כה נהוג היה להסתפק בבחירת דיינים עבור תקנים פנויים, אבל הניסיון המצטבר מחייב לבחור מראש דיינים גם עבור תקנים שטרם התפנו".

מנהל בתי הדין הוסיף וכתב כי "למרבה הצער, הלכה למעשה, הוועדה לבחירת דיינים בוחרת דיינים רק אחת לשנים רבות. מאז בחירת הדיינים לבתי הדין האזוריים בשנת 2015 עברו כבר למעלה משנתיים ימים. קודם לכן נבחרו דיינים בשנת 2011, ארבע שנים לפני כן ב-2007, ו-5 שנים לפני כן ב-2002. לעומת זאת, הוועדה לבחירת שופטים מתכנסת ארבע עד שש פעמים בשנה, ובכל כינוס בוחרת עשרות שופטים.

"אין ברשויות השלטון בישראל אח ורע למצב שתקנים פנויים רבים אינם מאוישים במשך שנים. מכאן קיימת פגיעה מתמשכת בציבור בעלי הדין הנזקקים לשירותי בתי הדין ערב הרכבים חסרים וכיוצא בזה. זהו מצב בלתי סביר בעליל, וחייבים לטקס עצה כיצד להתמודד עמו".

בהמשך מכתבו מציין מנהל בתי הדין הרב יעקבי כי "ועדת הבחירה לדיינים מוסמכת לבחור דיינים גם עבור תקנים שטרם התפנו וגם לקבוע את סדר מינוי הדיינים לאותם תקנים כשם שנוהגת הוועדה לבחירת שופטים. גם הוועדה לבחירת דיינים היא ועדה סטטוטורית וסמכותה לעשות מינויים שתוקפם מעבר לכהונת חבר זה או אחר בוועדה ומעבר לתקנים הפנויים".

הרב יעקבי מוסיף ומציין כי בשנת 2018 צפויים לפרוש ארבעה דיינים, בשנת 2019 שלושה דיינים נוספים, וכך גם בשנת 2020. בנוסף הוא מציין כי משרד האוצר אישר ארבעה תקנים חדשים לשנת 2017 וארבעה תקנים נוספים לשנת 2018, ובהתאם למגעים נמרצים עם האוצר סביר להעריך כי בכל אחת משלוש השנים משנת 2019 ואילך תגדל מערכת בתי הדין לפחות בחמישה תקנים נוספים מדי שנה. לכן,סבור הרב יעקבי כי אפשר להעריך במידה רבה של סבירות כי מעבר לתקנים שכר חסרים, קיים צורך למנות שמונה דיינים עבור תקנים שטרם התפנו בשנת 2018, ושמונה תקנים בכל אחת מהשנים הסמוכות לה.

בהתאם לאמור דורש הרב יעקבי כי ועדת הבחירה תבחר בישיבתה הקרובה 27 דיינים חדשים לבתי הדין האזוריים והיא תחליט מי מתוכם יאייש את התקנים הפנויים ואת התקנים שיתפנו, ובאיזה סדר. הרב יעקבי מבקש להוסיף כי בחירת דיינים מן המניין אינה מייתרת מינוי דיינים עמיתים, שאינם באים במקום תקני דיינים קבועים: "אלו וגם אלו דרושים לתפקוד נכון של המערכת".

אשר על כן,מסיים מנהל בתי הדין הרבניים את מכתבו: "הנה כי כן, בהתחשב במרחק השנים בין בחירה לבחירה, בחירת 27 דיינים משקפת את הצורך העדכני של הציבור בישראל בדיינים שיכהנו תמידין כסדרן בבתי הדין הרבניים".