אאא

דף קז

א.  השמועות בדוד המלך 1. אין לבקש מה' שיביאנו לידי נסיון, שהרי דוד שאל מדוע לא אומרים אלוקי דוד ובקש נסיון ונכשל. 2. מעל משכבו, שדוד הפך ושימש מטתו ביום כדי להשקיט את יצרו, ולא ידע שאבר קטן משביעו רעב. 3. בת שבע רחצה על הגג מתחת כוורת, והשטן נדמה לציפור ודוד ירה בו חץ ופגע בכוורת. 4. צרפתני בל תמצא, שה' חשב לצרפו וחטא. 5. זמותי, אמר הלואי שהיה ניתן זמם בפי מתי שבקשתי שתנסני. 6. נודי הרכם צפור, דוד בקש מחילה כדי שלא יאמרו הר שבכם צפור נדדתו. 7. דוד אמר שיכל לכפות את יצרו, אך למען תצדק בדברך אמר שלא יאמרו ניצח העבד את אדונו. 8. לצלע נכון, שבת שבע היתה ראויה להיות צלעו, אלא באה לו במכאוב ואכלה פגה. 9. קרעו ולא דמו, שהלבינו את פני דוד. הם פסקו ממשנתם ואמרו לו הבא על אשת איש במה מיתתו, א"ל בחנק אבל יש לו חלק לעוה"ב, משא"כ המלבין פני חבירו ברבים. 10. בדמעתי ערשי אמסה, שדוד קיים מצות עונה בי"ח נשיו אף בשעת חליו. 11. דוד בקש לעבוד ע"ז מפני חלול ה' שבנו בא להרגו, שנאמר עד הראש. וחושי הארכי אמר לו שלא דרש סמוכין, דמי שנושא אשת יפת תואר נולד לו בן סורר ומורה.

ב.  המחילה לדוד על העוון 1. ה' מחל לדוד על: שגיאות, נסתרות, זדונות: ושלא ידרשו רבנן בחטאו. אך לא נתקבלה בקשתו שימחק סורחנו, שאפילו י' של שרי צווח עד שהתווסף ליהושע. 2. ונקיתי מפשע רב, דוד בקש מחילה, וה' אמר שיקבל עליו יסורין. 3. יסורי דוד: נצטרע שנאמר תחטאני באזוב. 4. נסתלקה הימנו שכינה, שנאמר השיבה לי ששון ישעך. 5. פירשו הימנו סנהדרין, שנאמר ישובו לי יראיך. 6. ילפינן שיסורי דוד היו ששה חדשים, שהם חסרים במנין שנות מלכותו. 6. דוד בקש אות לטובה, וקיבל זאת בימי שלמה. שלא נפתחו שערי ביהמ"ק באמירת כ"ד רננות, ולא בשאו שערים ראשיכם, עד שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך, ואז פני שונאי דוד נהפכו לשולי קדירה.

ג.   השמועות בגיחזי 1. אלישע הלך לדמשק בכדי להחזיר את גיחזי בתשובה, ולא חזר כי החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. 2. חוטא ומחטיא: שתלה את עגלי ירבעם באויר ע"י אבן שואבת. 3. י"א שהחטיא בכך שחקק שם בפה העגלים ואמרו אנכי ולא יהיה לך. 4. י"א שדחה רבנן מפני אלישע, מזה שמתי שנטרד נהיה צר המקום. 5. אלישע דרש בפרק שמונה שרצים, שנאמרו שמונה דברים בפסוק: ולקחַת כסף ובגדים זיתים וכרמים צאן ובקר עבדים ושפחות. 4. גיחזי לקח מנעמן כסף ובגדים, ואלישע ראה שפרחה בגיחזי צרעת נעמן, ואמר לו שתדבק בו ובזרעו עד עולם. 5. ארבעה אנשים היו מצורעים, זה גיחזי ושלשת בניו. 6. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כמו אלישע שדחה את גיחזי בשתי ידים. וכן לא כיהושע בן פרחיה שדחה את אותו האיש משום שהביט באכסניא, ובגלל שנדחה עבד ע"ז וכישף והסית והדיח את ישראל. 7. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. 8. אלישע חלה שלשה חולאים, על שגירה דובים בתינוקות, שדחה את גיחזי, והחולי שמת בו, שנאמר חלה את חליו אשר ימות בו.

ד.   הראשונים שהתחדשו אצלם 1. זקנה באברהם, כיון שלא הבדילו בינו לבין יצחק, שנאמר ואברהם זקן. 2. יעקב בקש חולי, שנאמר הנה אביך חולה. 3. אלישע חלה ונרפא, שנאמר חלה את חליו אשר ימות בו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגיא דדוד המלך בחטא בת שבע, ותשובתו (11)

ב. המחילה על עוון בת שבע והיכן (6)

ג. סוגיא דגיחזי ואלישע, ומה נלמד ממנו (8)

ד. הדברים שהתחדשו, מי היו הראשונים שהתחדש אצלם, ומנין (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com