אאא

דף קח

א.  הדורות שאין להם חלק לעוה"ב 1. דור המבול, וכן אינם עומדים בדין. 2. דור הפלגה. 3. אנשי סדום, ופליגי אי עומדים בדין. 4. מרגלים, שנאמר וימותו בעוה"ז במגפה לעוה"ב. 5. דור המדבר לר"ע אף אינם עומדים בדין, ולר"א נאמר עליהם אספו לי חסידי. 6. עדת קרח לר"ע לא עתידים לעלות, ולר"א נאמר עליהם מוריד שאול ויעל. 7. עשרת השבטים, לר"ע אינם עתידים לחזור, ולר"א עתיד להאיר להם כיום. 8. וכן אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה"ב.

ב.  סוגית דור המבול ונח 1. אין להם חלק לעוה"ב, שנאמר עליהם וימח בעוה"ז וימחו מן הארץ לעוה"ב. 2. לא ידון רוחי, לא דין ולא רוח ואין נשמתן חוזרת לנדנה ואף בתחיית המתים נשמתם תשרפם. 3. דור המבול נתגאו בשביל הטובה שה' השפיע להם, שנאמר ביתיהם שלום מפחד וכו' ואמרו לאל סור ממנו. 4. ה' דן אותם במבול, בגלל שהכעיסו בטובה שהשפיע להם ואמרו שלא צריכים ממנו גשמים, או כיון שנתגאו וניאפו בגלגל העין שדומה למים. 5. קלקלו ברבה רעת האדם לכן נידונו במעינות תהום רבה, ונשתיירו מהם שלשה מעינות. 6. כי השחית כל בשר את דרכו, שהרביעו: בהמה על חיה, חיה על בהמה, הכל על אדם, ואדם על הכל. וכולם חזרו למינם, חוץ מתושלמי. 7. כי מלאה הארץ חמס, שדינם נחתם על החמס. 8. החמס קם, שנזדקף כמקל נאמר לה' שאין תועלת בדור המבול. וי"א שאמר זאת אף על נח, שנאמר ולא נח בהם. 9. כי נחמתי ונח, שגזר הדין נחתך אף על נח, אלא שמצא חן בעיני ה'. 10. וינחם ה', מלשון ניחומים שה' אמר יפה עשיתי שתקנתי להם קברות, וי"א מלשון חזרה שאמר לא יפה עשיתי. 11. וימח את כל היקום, כיון שה' ברא את היקום כולו בשביל האדם והוא חטא. 12. מכל אשר בחרבה מתו, למעט דגים. 13. נח התרה בהם, שנבלותיהם יצופו כנודות על פני המים וכל באי עולם יקחו מהם קללה. 14. ה' עיכב את הזמן מפני שחיכה למות מתושלח, והם לא חזרו. 15. לפיד בוז, נח הוכיחם בדברים קשים כלפידים, והיו מבזים אותו ואמרו שאינם יראים מפני מבול של אש ושל מים בין מהארץ ובין מהשמים. 16. מי המבול היו קשים כמי ש"ז. 17. קלקלו ברותחין בעבירה, וברותחין נדונו שנאמר וישוכו מלשון שככה.

ג.   ויהי לשבעת הימים 1. ימי האבילות על מתושלח, מכאן שהספד צדיקים מעכב את הפורענות. 2. ה' שינה בהם את סדרי בראשית, שהשמש זרחה מהמערב ושקעה במזרח. 3. לאחר הזמן הגדול של מאה ועשרים שנה ה' קבע להם זמן קטן. 4. הטעימן מעין עוה"ב, כדי שידעו מה הפסידו.

ד.   סוגית נח והתיבה 1. צדיק תמים היה בדורותיו, לר"י רק בדורו וכמו חבית יין הנתונה במרתף חומץ שרק במקומה ריחה נודף, ולר"ל כ"ש בדורות אחרים וכמו בושם המונח במקום הטינופת ומריח. 2. מכל הבהמה איש ואשתו, אלו שלא נעבדה בהן עבירה. וידע לפי מי שהתיבה קולטתו, או אלו שבאו מאליהן. 3. גופר, זהו עץ מבליגה או גולמיש. 4. צוהר, אבנים טובות המאירות כצהרים. 5. שלשת המדורים, תחתיים לזבל אמצעים לבהמה ועליונים לאדם. 6. העורב השיב תשובה נצחת לנח, רבך שונאני שצוה להכניס רק שנים מהטמאים, ואתה שונאני ואינך חושש אם אכלה. 7. נאסרו בתיבה בתשה"מ, שבכניסתם נאמר אתה ובניך ואשתך, וביציאם נאמר אתה ואשתך ובניך ונשיהם. 8. שמשו בתיבה ולקו: כלב נקשר, עורב יורק, וחם לקה בעורו. 9. וישלח את היונה מאתו, שדירת עופות טהורים עם הצדיקים. 10. עלה זית טרף, שאמרה לה' שעדיף לה שיהיו מזונותיה מרורים כזית וביד ה'. 11. יצאו למשפחותיהם, ולא הם בפ"ע. 12. שם סיפר לאליעזר שהיה להם בתיבה צער גדול מה להאכיל כל בע"ח ולתת בזמן, הזיקית אכלה תולעים, האריה ניזון מחומו, אורשינה לא רצה לצער את נח והתברך באריכות ימים. ואליעזר סיפר לשם על ניסי העפר שנהפך לחרבות, וכן אירע לנחום איש גמזו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. הדורות שאין להם חלק לעולם הבא (8)

ב. סוגית דור המבול ונח, חטאם וענשם (4)

ג. ויהי לשבעת הימים, מה אירע בהם (4)

ד. סוגית נח והתיבה, תשה"מ והיציאה מהתיבה (12)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com