אאא

מליאת הכנסת אישרה (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי. בהצעת החוק מוצע כי בכדי לאפשר לעובד לחפש עבודה באופן עצמאי לפני תחילת ההתייצבות בלשכת התעסוקה, מוצע - לצורך חישוב תקופת האכשרה - לא למנות בתקופת 18 החודשים, תקופה של עד שלושה חודשים מהיום שבו הפסיק המבוטח לעבוד ועד ליום בו התייצב בלשכת התעסוקה.

בדברי ההסבר נכתב: "יש מחוסרי עבודה שבוחרים, לאחר סיום העסקתם, לחפש עבודה בכוחות עצמם בטרם הרישום בלשכת התעסוקה. תקופה זו של חיפוש עבודה מובאת בחשבון לצורך חישוב תקופת האכשרה, כלומר נמנית ב־ 18 החודשים שבמהלכם ניתן לצבור את התקופה האמורה.

"ואולם מאחר שלא משולמים במהלכה דמי ביטוח אבטלה, לא יכולים מחוסרי העבודה שבחרו לחפש עבודה כאמור לצבור בה חודשי אכשרה .מכאן, שמחוסרי עבודה שבחרו כאמור עלולים לאבד את זכאותם לדמי אבטלה רק משום שלא התייצבו בשירות התעסוקה מיד לאחר סיום העסקתם."

28 תמכו בהצעה ללא מתנגדים.