אאא

דף ו

א.    הטעם שפירט הכתוב שלשה עדים 1. לת"ק דאפילו שנים מזימין שלשה. 2. לר"ש לומר דנהרגין רק אם נמצאו כולם זוממין. 3. לר"ע להחמיר על השלישי שאף הוא נהרג. 4. נמצא אחד קרוב או פסול עדותן בטלה, ופליגי אי דווקא בדיני נפשות וכששניהם התרו, או אף בממונות.

ב.    מדוע לא אמרינן דיצטרפו לעדים ותפסל העדות 1. הרוג, כשהרגו מאחוריו. 2. נרבע, כנ"ל. 3. הורג ורובע, ולמסקנא כולהו ילפינן מקרא יקום דבר דאיירי דוקא במקיימי הדבר.

ג.     דיני עדות מיוחדת 1. כשלא רואים אלו את אלו עדותן פסולה, שנא' לא יומת ע"פ עד אחד. 2. אפילו ראו בזה אחר זה בחלון אחד, במעשה של בעילת ערוה. 3. המתרה מצרף את העדים. 4. בדיני ממונות כשרים, וקשיא א"כ בנפשות יצילו מלהרוג את הזוממים.

ד.    קרא על פי שנים עדים 1. לר' יוסי דצריך ששתי העדים יתרו בו, וי"א דסגי אף במותרה מפי הנהרג או כאשר יודע שאסור. 2. שסנהדרין לא תשמע ממתורגמן, אבל להשיב לעדים ע"י תורגמן שרי.

ה.    דיני א"י וחו"ל 1. עדים שהעידו שנגמר דינו של פלוני לא סותרין את דינו, חוץ מהעובר לא"י מחו"ל, מפני זכותה של א"י. 2. סנהדרין נוהגת בא"י ובחו"ל שנאמר בכל מושבותיכם, אך בא"י צריך ב"ד בכל עיר ובחו"ל סגי בכל פלך.

ו.      ההצלה בדיקות העדים 1. האם בדקו את ההרוג מי"ח טריפות. 2. שמא במקום שחדר הסייף היה מקודם נקב. 3. האם ראו בבעילה כמכחול בשפופרת, ולרבנן סגי שייראו כמנאפים.

הדרן עלך פרק קמא דמכות!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הטעם שפירט הכתוב שלשה עדים (4)

ב.    מדוע לא אמרינן דיפסלו את העדות (3)

ג.     דיני עדות מיוחדת (4)

ד.    קרא על פי שנים עדים (2)

ה.    דיני א"י וחו"ל (2)

ו.      ההצלה ע"י בדיקות העדים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com