אאא

פרק שני – אלו הן הגולין

דף ז

א.    הפטורים מגלות ומנין 1. דרך עליה, שנאמר ויפל עליו. 2. בשגגה, פרט לאומר מותר. 3. בבלי דעת, פרט למתכון להרוג בהמה גוי או נפל והרג בר חיובא. 4. בפתע, פרט לקרן זוית. 5. בלא איבה, פרט לשונא. 6. בירידה לצורך עליה פליגי אם חייב, וילפינן לחייבו מהשליך עליו. 7. בלא צדיה, כשהלך לצד אחר. 8. ואשר לא צדה, כשנזרק רחוק יותר. 9. יער, שיש רשות לניזק ולמזיק להכנס לשם.

ב.    נשמטה תחתיו שליבה מהסולם פליגי אי חייב או פטור, והחילוק מתי חייב 1. פליגי בירידה לצורך עליה. 2. לכו"ע הוי בדרך עליה, וחייב בניזקין. 3. לגבי גלות, ואיירי בהתליע. 4. בלא התליע, אך אינו מהודק.

ג.     מחלוקת רבי ורבנן 1. נשמט הברזל מקתו והרג, רבי פוטר וחכמים מחייבים. 2. יצא קיסם מהעץ המתבקע, רבי מחייב וחכמים פוטרים. ומחלוקתם בקרא ונשל העץ דלרבי יש אם למסורת וקרינן ונישל וקשיא דסובר אם למקרא, אלא יליף מגז"ש שנאמר עץ למעלה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הפטורים מגלות ומנין (9)

ב.    המח' בנשמטה שליבה, והאופן דחייב (4)

ג.     מחלוקת רבי ורבנן (2) ומ"ט.

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com