אאא

דף ט

א.  פליגי אי אומר מותר הוי אנוס או קרוב למזיד 1. הברייתא דגר תושב נהרג, לרבא באומר מותר, ולאביי בהרגו דרך עליה וקשיא א"כ ק"ו דפטור. 2. הנך מת על האשה אשר לקחת, ודחי בידי שמים. 3. מחטוא לי, ודחי דאף בקרא וחטאתי לאלוקים אכתי דינו בידי אדם. 4. הגוי גם צדיק תהרוג ש"מ דלא נענש, ודחי דהשיב לו על זה שמחויב מפני שהיה לו ללמוד ולא למד.

ב.  דין סומא 1. לר"י לא גולה שנא' בלא ראות. 2. לר"מ גולה, דאיכא עוד מיעוט שנא' בבלי דעת, ותרי מיעוטי אתו לרבות.

ג.   דין שונא 1. לת"ק לא גולה דהוי כמועד. 2. לר"י בר"י נהרג דהוי כמותרה, דומיא דחבר שא"צ התראה. 3. לר"ש אם נפסק לשונא אינו גולה, והא דאמר גולה הוי באוהב. 4. לר"ש בנשמט לשונא גולה, והא דאמר דאינו גולה הוי בשיטת רבי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הלכות ערי המקלט (13)

ב.  הקושיות על ערי המקלט (5)

ג.   הדרשות לגבי גלות (6)

ד.   דרשות הפסוק ומי אוהב בהמון לו תבואה (4)

ה.  המח' בגואל הדם שהרג בעיר מקלט, והשמועות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com