אאא

דף י

א.    דין ערי מקלט 1. הערים שבעבר הירדן לא קלטו עד שנבחרו שלש שבא"י. 2. ילפינן מתכין לך הדרך, שכתבו מקלט בפרשת דרכים. 3. ילפינן מקרא שנאמר וחי: שעושין עיירות בינוניות. 4. מושיבין במקום מים. 5. לא במקום שווקים. 6. במקום אוכלוסין מסביב. 7. צריך שיהיו עוד דיורין בעיר. 8. פליגי אי מוכרין בהם כלי זיין ומצודה. 9. לכו"ע אין פורסים בהם מצודות. 10. תלמיד שגלה מגלין רבו עמו. 11. הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו. 12. אם רובה רוצחים אינה קולטת. 13. עיר שאין בה זקנים פליגי אם קולטת, וכן פליגי בבן סורר ועגלה ערופה.

ב.    הקושיות על ערי המקלט 1. בעבר הירדן צריך שלש כמו בא"י, כיון שמצויים שם רוצחים. 2. באמצע א"י בעינן יותר מקצה א"י, דבשכם נמי שכיחי רוצחים. 3. ערי הלוים, קולטות רק לדעת. 4. חברון שניתנה לכלב, רק שדה העיר. 5. קדש שהיתה עיר מבצר, העיר מקלט היתה על ידה.

ג.     הדרשות לגבי גלות 1. הא דד"ת קולטין, דווקא בעידנא דעסיק, או ממלאך המות. 2. ראובן נמנה תחילה במקלט, כיון שפתח בהצלת יוסף. 3. מזרחה שמש, שמשה הזריח שמש לרוצחים. 4. ה' יורה חטאים בדרך, ק"ו לצדיקים. 5. והאלוקים אנה לידו, שמי שהרג בשוגג בלא עדים הורג בעדים אדם שמחויב מיתה וכך יגלה. 6. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ילפינן מהתורה נביאים וכתובים.

ד.    הביאור מי אוהב בהמון לו תבואה 1. מי שבקי נאה לו לדרוש ברבים. 2. האוהב ת"ח, בניו יהיו ת"ח. 3. הלומד בחבורה תורתו מתקיימת. 4. המלמד תלמידים מחכים מהם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.    פליגי אם גואל הדם שהרג את הרוצח בעיר מקלט חייב או פטור 1. ולו אין משפט מות, נחלקו אי קאי על גואל הדם דפטור או על הרוצח שאין להרגו. 2. מוסרין שני ת"ח, שיתרו בגואל הדם לחייבו מיתה, או להשקיטו שלא יהרוג.

 

שאלות לחזרה ושינון

 א.    הלכות ערי המקלט (13)

ב.    הקושיות על ערי המקלט (5)

ג.     הדרשות לגבי גלות (6)

ד.    דרשות הפסוק ומי אוהב בהמון לו תבואה (4)

ה.    המח' בגואל הדם שהרג בעיר מקלט, והשמועות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com