אאא

האם נמצא הפתרון לבעיית העבודות בשבת ברכבת: חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי העסקת עובדים בשבת אסורה, אלא אם היא הותרה על ידי שר העבודה והרווחה. לפי סעיף 12 לחוק, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים רשאי להתיר העסקת עובדים בשבת, אם הוא משוכנע שהפסקת העבודה עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בביטחון הגוף או הרכוש, לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים חיוניים לציבור.

תזכיר חוק שמציע משרד העבודה מבקש לתקן את הסעיף ולחייב את השר, בבואו להתיר או לאסור לשקול עבודה בשבת ארבע שיקולים נוספים: רווחת העובד, מסורת ישראל, קיום חלופה שאינה מחייבת העסקה בימי המנוחה השבועית ומידת הפגיעה במרחב הציבורי במקום בו מתבקש ההיתר.

בדברי ההסבר לבקשת התיקון נכתב: "לאיסור העסקת עובדים במנוחה השבועית שתי תכליות: האחת, תכלית סוציאלית והיא לשמור על רווחת העובדים, והשנייה, תכלית דתית- לאומית – קביעת יום השבת כיום המנוחה בהתאם לצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בהתאם לכך, מוצע לעגן בחקיקה את אמות המידה לפיהם ישקול השר מתן היתר לעבודה בשבת, מקום שקיימת עילה לעשות כן לפי סעיף 12(א') לחוק, ולחייבו להתחשב בשיקולים הבאים בעת קבלת החלטתו: קיומה של חלופה שלא תחייב העסקת עובדים במנוחה השבועית, רווחת העובד, מסורת ישראל ומידת הפגיעה במרחב הציבורי אם יינתן ההיתר".

התיקון עשוי לסייע לחברי הכנסת החרדים שנאבקים נגד היתרי עבודה בשבת, למשל בנושא עבודות התשתית עבור הרכבת או הרכבת הקלה. כך, לפי ההצעה החדשה, מדובר בפגיעה במסורת ובמרחב הציבורי, כך שהתיקון המוצע יהפוך את העבודות ללא חוקיות והשר לא יאשר אותן.