אאא

דף יד

א.  המחלוקות בדרשות הפסוקים בעריות 1. לחלק כשעשה כמה מעשים בהעלם אחד, להו"א מאחותו, ולמסקנא לכו"ע מאל אשה בנדת טומאתה. 2. אחותו שהיא גם אחות אביו וגם אחות אמו, לרבנן מכרת באחותו, ולר"י להו"א מק"ו מחמש נדות וקשיא דפריכא, ולמסקנא מאחותו דסיפא. 3. עונש באחותו מאביו ומאמו, מאחותו דסיפא, ור"י למד מאזהרה או מאחותו דרישא. 4. חילוק כרת למפטם וסך, מאחותו דרישא, ולר"י כשיטת ר"א דחלוקין לקרבן, או מייתורא דכרת באשה דוה. 5. חיוב נדה רק כשיצא דמה דרך ערותה, לרבנן מייתורא דאשה דוה.

ב.  המחלוקות בקרא דבכל קדש לא תגע 1. לר"ל אזהרה לטמא שאכל קדש, ולר"י אתי בגז"ש טומאתו. 2. לר' יוחנן לאזהרת תרומה, ור"ל יליף מזרע אהרן דהוא תרומה ששוה בכל זרע אהרן. 3. טמא שנגע בקדש, לר"ל לוקה מדאפקיה בלשון נגיעה, ולר"י לא לוקה דקרא אתי לתרומה. 4. טמא שאכל בשר קדש לפני זריקת דמים, לר"ל לוקה דילפינן מבכל, ולר"י לא לוקה דקרא דטומאתו נאמר לאחר זריקה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המחלוקת בדרשת הפסוקים בעריות (5)

ב.  המחלוקות בקרא דבכל קדש לא תגע (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com