אאא

דף טו

א.  כל ל"ת שקדמו עשה לפי ר"י לוקין עליו, ומייתי 1. קרא, וישלחו מן המחנה ולא יטמאו, ותנינא דלוקין. 2. קשיא מאונס שגירש דאינו לוקה, ומתרצינן למסקנא דכל ימיו בעמוד והחזר. 3. קשיא דלא דומה ללאו דחסימה, ודחי דעשה יתירא לא גרע, משא"כ בניתק לעשה שמנתק את הלאו. 4. קשיא למ"ד דלוקה עד שיקיים, ותירץ דר"י סובר שלוקה רק אם ביטלו, ולר"ל אין לוקין על ל"ת שקדמו עשה.

ב.  התירוצים מדוע אין להלקות את האונס 1. ולו תהיה לאשה באונס מיותר דנילף ממוציא ש"ר, ופריך דמוש"ר לוקה ומשלם. 2. לו תהיה לאשה במוש"ר מיותר דנילף מאונס, ודחי דאונס קעביד מעשה. 3. ולו תהיה לאשה במוש"ר מיותר כיון שהיא כבר אשתו, ודחי תנהו ענין למוש"ר עצמו שלא ילקה. 4. נילף אונס ממוש"ר שאינו לוקה, ופריך דאין ק"ו ולא מה מצינו, כיון שאונס קעביד מעשה. 5. למסקנא, אונס לא לקי משום דכל ימיו קאי בעמוד והחזר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  ל"ת שקדמו עשה, והשמועות (4)

ב.  התירוצים שנאמרו מדוע אונס לא לוקה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com