אאא

דף יח

א.  המלקות לרבא בזר שאכל עולה אליבא דר"ש 1. חוץ לחומה, ק"ו ממעשר. 2. לפני זריקה, משלמים. 3. זר, מבכור. 4. חוץ לקלעים, מחטאת. 5. עולה, כדלקמן. 6. ובעי דלילקי נמי משום וזר לא יאכל, ודחי דלכהנים נמי לא חזי. 7. בשר שיצא חוץ למחיצתו, ודחי דאף בפנים לא חזי. 8. כל שבקדש פסול איכא ל"ת, ודחי דקודם פסולו נמי אסור. 9. כליל תהיה לא תאכל דאיכא ל"ת, ורבא נמי קאמר מהאי קרא.

ב.  אכילה מחטאת לפני זריקה 1. להו"א אפילו כהן לוקה, שנא' ואכלו אשר כופר ולאו הבא מכלל עשה הוי לאו, ודחי דאינו כן אלא הוי עשה. 2. למסקנא אפילו זר פטור, כיון דעדיין לא שייכא בהו אכילת כפרה.

ג.   השיטות בזמן החיוב על אכילת ביכורים 1. לר"א לא מעכבת הנחה אלא קריה, והא דסובר שאם הפריש קודם סוכות ועבר ירקבו, משום דבעינן ראוי לבילה. 2. מקשינן סתירה בדעת רבי יוחנן דמותר לכהנים משעת קריה, ותירץ דאתי כר"ש. 3. וכן קשיא דסובר דסגי בראיית פני הבית וא"צ הנחה, ותירץ דלר"י והנחתו הויא תנופה ואין הנחה מעכבת, ולראב"י הנחה מעכבת דיליף תנופה בגז"ש יד משלמים. 4. המ"ד משיראו פני הבית, כר"א דבכורים שעל פתח העזרה, החלק שבחוץ הוי כחולין ושבפנים הוו הקדש. 5. בעי למימר דלרי"ש הנחה מעכבת ולא קריה, מדלא מייתי למיפרך מקריה, ודחי דלא פסיקא ליה משום ביכורי גר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  שמות המלקות לרבא בזר שאכל עולה לפני זריקה אליבא דר"ש, והקושיות (9)

ב.  אכילה מחטאת לפני זריקה ומדוע (2)

ג.   השיטות בזמן חלות הביכורים (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com