אאא

דף כ

א.  הפסוקים בקרחה 1. קרחה, לחייב על כל אחת, ואיירי בסך את אצבעותיו בסם וקרח חמש בבת אחת וסגי בחדא התראה. 2. בראשם, לרבות חיוב בכל הראש. 3. משווינן כהנים וישראלים, בגז"ש קרחה. 4. מקרחה דישראל, ילפינן דדוקא על מת.

ב.  השיעורים שנאמרו בקרחה 1. כדי שיראה מראשו. 2. כגריס. 3. כשתי שערות. 4. כעדשה.

ג.   חיוב הניקף 1. למ"ד לאו שאין בו מעשה לוקין עליו. 2. לכו"ע חייב במקיף עצמו. 3. וכן במסייע.

ד.   הפסוקים בשריטה 1. על מת בלבד, שנאמר לנפש או ילפינן מגדידה. 2. חיוב על כל שריטה, שנא' ושרט. 3. חיוב על כל מת, שנאמר לנפש. 4. על ע"ז חייב להו"א רק ביד ולמסקנא רק בכלי, שנא' ויתגודדו כמשפטם בחרבות. 5. שריטה וגדידה, פליגי אם הם אותו הדבר או שריטה ביד וגדידה בכלי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הפסוקים בקרחה למאי אתו (4)

ב.  השיעורים שנאמרו בקרחה (4)

ג.   אופן חיוב הניקף (3)

ד.   הפסוקים בשריטה (5) והמח'.

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com